روش ارجاع دهي در منابع اينترنتي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحقیق و پژوهشارسال شده در   23 اسفند 1389-14 March 2011بازدید 13357


روش ارجاع دهي در منابع اينترنتي يکي از جنبه هاي عمده و ضروري هر پژوهش "مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق" است . جان ديويي اين مطالعه را به عنوان سومين مرحله پژوهش علمي مورد بحث قرار داده است و معتقد است که انجام اين مطالعه به پژوهشگر کمک مي کند تا بينش عميقي در زمينه موضوع و حوزه تحقيق کسب کند. مطالعه منابع، عبارت از مطالعه کليه منابعي که به طور مستقيم يا غير مستقيم با موضوع پژوهشي مربوط است. منابع تحقيق ، شامل فهرستي از اسناد، کتاب ها و مقالاتي است که پژوهشگر در انجام پژوهش خود از آنها استفاده کرده و به صورت الفبايي تهيه و تنظيم مي کند. در تهيه و تنظيم اين فهرست لازم است کليه اطلاعات کتابشناسي گنجانده شود. (دلاور ، 1379). ارائه فهرست منابع ، جزء لاينفک هر نوشته علمي (اعم از گزارش تحقيق ، مقاله ، پايان نامه و کتاب) است؛ لذا کتاب هايي که به بحث درباره روش تحقيق و مباني نظري و علمي پژوهش مي پردازند بخشي را به چگونگي تنظيم فهرست اختصاص مي دهند. با ورود اينترنت به عرصه تحقيقات علمي و کاربرد گسترده آن موضوع ارجاع دهي به منابع اينترنتي مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته و شيوه نامه هايي در اين زمينه منتشر شده است . يکي از مراجع معتبر علمي که به انتشار شيوه نامه خود دست زده، انجمن روان شناسي امريکاست که در اينجا به نمونه هايي از آن اشاره مي کنيم . ارجاع دهي به منابع اينترنتي را مي توان به چهار بخش تقسيم کرد که هريک شيوه خاص خود را دارد: 1- ارجاع به مطالب موجود در يک سايت بدون اشاره به سندي خاص براي اين کار نام سايت و آدرس آن را مانند مثال زير ذکر مي کنيم. American Psychological Association (http://www.apa.org) 2- ارجاع به سندي که نام نويسنده آن معلوم نيست به اين منظور اطلاعات زير ارائه مي شوند: عنوان . (تاريخ انتشار). ناشر . تاريخ استخراج (ماه ، روز ، سال )، از اينترنت: آدرس کامل سايت. (نقل از سايت ) Associated executives of mosquito control work in New Jersey. Retrieved September 1, 2000 from New Jersey Mosquitoes on the World Wide Web: http://www.rci.rutgers.edu/~insects/njmos.htm (نقل از کتاب هاي مرجع آنلاين) Computer virus. (1999). Encyclopedia Britannica. Retrieved September 1, 2000 from Britannica Online database on the World Wide Web: http://www.eb.com: 180/bol/topic?eu=1636&sctn=1 3- ارجاع به سندي که نام نويسنده آن معلوم است به اين منظور اطلاعات زير ارائه مي شوند: نام خانوادگي ، نام . (تاريخ انتشار در صورتي که ذکر شده باشد) . عنوان مقاله يا بخشي که مورد استفاده قرار گرفته است . عنوان کامل سند. تاريخ استخراج (ماه ، روز ، سال )، از اينترنت: آدرس کامل سايت . (نقل از کتاب هاي مرجع آنلاين ) Strunk, W. (1918; 1995, May). The elements of style. Retrieved September 1, 2000 from Bartleby.com Great Books Online database on the World Wide Web: http://www.bartleby.com/141/ (نقل از مجله آن لاين ) Preece, J. (1998, November). Ethnic cleansing as an instrument of nation-state creation: Changing state practices and evolving legal norms. Human Rights Quarterly 20(4) 817-842. Retrieved September 1, 2000, from Project Muse database, on the World Wide Web: http://muse.jhu.edu/ (نقل از روزنامه هاي آنلاين ) Slater, E. (1999, Jan. 5). Ex-wrestler sworn as governor. The Record Online. Retrieved September 1, 2000 from THE RECORD ONLINE database on the World Wide Web: http://www.bergen.com/news/jesse05199901058.htm 4- ارجاع به يک نامه الکترونيکي نام و نام خانوادگي (مکاتبه شخصي )، (ماه ، روز ، سال ) J. Brownowski, personal communication, September 1, 2000. منابع : دلاور ، علي . 1379. روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي . تهران : نشر ويرايش . سايت انجمن روان شناسي امريکا Guide for Citing Electronic Information. Retrieved January 4, 2003 from the World Wide Web: http://www.wpunj.edu/wpcpages/library/citing.htm Guide for ting.htm

اخبار روزنامه ها