كارشناسي ارشد صنایع-سیستم - ظرفيت پذيرش دانشگاه‌های روزانه در سال 89

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / منابع کارشناسی ارشدارسال شده در   27 اسفند 1389-18 March 2011بازدید 5610روزانه 89

1260-مهندسي صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری(كد گرايش1)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5862

دانشگاه تربیت مدرس

8

-

5863

دانشگاه تربیت معلم تهران

8

-

محل تحصیل کرج- محدودیت خوابگاه

5864

دانشگاه تفرش

4

-


5865

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

-

اختصاص خوابگاه از نیمسال دوم تحصیلی

5866

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

-

محل تحصیل واحد دانشگاهی بندرماهشهر- محدودیت خوابگاه

5867

دانشگاه صنعتی شریف

10

-

5868

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10

-

محل تحصیل تهران- شرایط در انتهای دفترچه

5869

دانشگاه علم و صنعت ایران

16

-

فاقد خوابگاه خواهران و متاهلین

5870

دانشگاه یزد

8

-

1260-مهندسي سیستمهای اقتصادی اجتماعی(كد گرايش2)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5880

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

4

-

فاقد خوابگاه

5881

دانشگاه تربیت مدرس

8

-

5882

دانشگاه تهران

6

-

گرایش برنامه ریزی سیستمهای انرژی

5883

دانشگاه تهران

6

-

گرایش تحقیق در عملیات

5884

دانشگاه امام حسین(ع)

12

-

فقط مرد- شرایط در انتهای دفترچه

5885

دانشگاه صنعتی اصفهان

8

-

5886

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

-

اختصاص خوابگاه از نیمسال دوم تحصیلی

5887

دانشگاه صنعتی شریف

15

-

5888

دانشگاه صنعتی شریف

10

-

گرایش اقتصاد

5889

دانشگاه علم و صنعت ایران

16

-

فاقد خوابگاه خواهران و متاهلین

5890

دانشکده علوم اقتصادی

10

-

گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

1260-مهندسي سیستمهای اقتصادی اجتماعی(كد گرايش2)

كد محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

ظرفيت ‌نيمسال

ملاحظات

اول

دوم

5899

دانشگاه علم و صنعت ایران

2

-

با ضرایب مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی- دردانشکده مهندسی راه آهن- فاقد خوابگاه خواهران ومتاهلین
كارشناسي ارشد صنایع-سیستم - مهندسی صنایع-سیستم
كارشناسي ارشد صنایع-سیستم - زمينه‌های اشتغال
كارشناسي ارشد صنایع-سیستم - مواد امتحانی و ضرایب 1389
كارشناسي ارشد صنایع-سیستم - ظرفيت پذيرش دانشگاه‌های سراسری در سال 89
كارشناسي ارشد صنایع-سیستم - ظرفيت پذيرش دانشگاه‌های روزانه در سال 89
كارشناسي ارشد صنایع-سیستم - ظرفيت پذيرش دانشگاه‌های شبانه در سال 89
كارشناسي ارشد صنایع-سیستم - ظرفيت پذيرش دانشگاه‌های غيرانتفاعي در سال 89

اخبار روزنامه ها