منابع کارشناسی ارشد جامعه شناسي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / منابع کارشناسی ارشدارسال شده در   02 مهر 1388-24 September 2009بازدید 43945


منابع کارشناسی ارشد جامعه شناسي

نظريه‌هاي جامعه‌شناسي (به ترتيب اولويت) 1- زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي لوئيس كوزر, ترجمة محسن ثلاثي 2- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر جورج ريتزر, ترجمه محسن ثلاثي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است). 3- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر توسلي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است). 4- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر آزاد ارمكي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است). 5- جزوه نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر عبداللهي (دانشگاه علامه) 6- مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي ريمون آرون, ترجمة باقر پرهام 7- تفكر نظري در جامعه‌شناسي اسكيدمور, ترجمة جمعي از مترجمين روش تحقيق در علوم اجتماعي (به ترتيب اولويت) 1- روش تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) باقر ساروخاني سه جلد 2- كندوكاوها و پنداشته‌هاي دكتر رفيع‌پور 3- پيمايش در تحقيقات اجتماعي دواس, ترجمة نائبي 4- آمار در علوم اجتماعي با كاربرد نرم‌افزار, Spss pc در پژوهش‌هاي اجتماعي/ علي ساعي زبان 1- زبان عمومي 2- زبان تخصصي در علوم اجتماعي و متون تخصصي هورتون و گيدنز و ريتزر و ... 3- مفاهيم و اصطلاحات علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور و آنتوني گيدنز) حوزه‌هاي جامعه‌شناسي 1- جزوة جامعه‌شناسي شهري دكتر صديق سروستاني 2- جزوه جامعه‌شناسي انحرافات دكتر صديق سروستاني 3- جزوه جامعه‌شناسي انحرافات دكتر سخاوت 4- جزوه جامعه‌شناسي صنعتي دكتر صديق سروستاني 5- جامعه‌شناسي ارتباطات دكتر ساروخاني 6- جامعه‌شناسي خانواده دكتر ساروخاني 7- جامعه‌شناسي پزشكي دكتر توكل 8- جامعه‌شناسي روستايي دكتر وثوقي 9- جامعه‌شناسي روستايي دكتر ازكيا 10- جامعه‌شناسي توسعه دكتر ازكيا 11- جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي دكتر ازكيا 12- جزوه روانشناسي اجتماعي دكتر محسن تبريزي 13- جزوة جامعه‌شناسي انقلاب دكتر پناهي (دانشگاه علامه) 14- تئوري‌هاي انقلاب استنفورد كوهن, ترجمه عليرضا طيب 15- تغييرات اجتماعي گي روشه, ترجمه دكتر وثوقي 16- جامعه‌شناسي سازمانها آقاي صبوري 17- جامعه‌شناسي كار و شغل دكتر توسلي 18- جزوه جامعه‌شناسي مايكل راس, ترجمه صبوري 19- جامعه‌شناسي سياسي دكتر بشيريه 20- جامعه و سياست مايكل راس, ترجمه صبوري 21- جامعه‌شناسي ادبيات دكتر كتبي 22- جامعه‌شناسي قشرها و نابرابريها ترجمه نيك‌گوهر 23- جامعه‌شناسي گيدنز حوزه‌هاي توسعه و برنامه‌ريزي 1- جزوه اصول و انديشه‌هاي تعاوني دكتر انصاري 2- تأمين اجتماعي و رفاه دكتر طالب 3- جامعه‌شناسي توسعه دكتر ازكيا 4- جامعه‌شناسي توسعه و توسعه‌نيافتگي دكتر ازكيا 5- جامعه‌شناسي روستايي دكتر وثوقي 6- جامعه‌شناسي روستايي دكتر ازكيا 7- جزوه اصول و آموزش و ترويج دكتر شادي‌طلب 8- مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي توسعه / دكتر ازكيا 9- مباني مديريت دكتر علاقه‌بند 1- مديريت روستايي در ايران حوزه‌هاي مردم‌شناسي 1- نظريه‌هاي مردم‌شناسي، دكتر فكوهي 2- مباني انسان‌شناسي (گرد شهر با چراغ)، دكتر روح‌الاميني 3- مباني انسان‌شناسي طبيعي 4- انسان‌شناسي فرهنگي، ترجمه آقاي ثلاثي 5- روش تحقيق در انسان‌شناسي، ترجمه آقاي ثلاثي 6- انسان‌شناسي عمومي، دكتر عسگري خانقاه 7- روش بينش تجربه، دكتر عسگري خانقاه 8- انسان‌شناسي زيستي- نژاد و تاريخ، لوي اشتروس 9- مردم‌شناسي ايران، دكتر يوسفي‌زاده 10- نظام خويشاوندي، دكتر يوسفي‌زاده 11- مردم‌شناسي ماقبل تاريخ، دكتر رفيع‌پور حوزه‌هاي جمعيت‌شناسي 1- مباني جمعيت‌شناسي، دكتر اماني 2- جمعيت‌شناسي جهان، دكتر اماني 3- درآمدي بر انديشه‌ها و نظريه‌هاي جمعيت‌شناسي، احمد كتابي 4- روشهاي تحليل جمعيت، پولارد 5- آناليز جمعيت‌شناختي، رولان پرسا 6- تحليل جمعيت‌شناختي، دكتر زنجاني 7- كاربرد جمعيت‌شناسي، دكتر ميرزايي 8- جمعيت‌شناسي ايران، دكتر كاظمي‌پور 9- جمعيت‌شناسي اقتصادي- اجتماعي و توسعه و باروري، دكتر ميرزايي 10- روشهاي تحليل جمعيت، آقاي كوششي 11- جزوه‌هاي سركلاس اساتيد و يك جزوه
اخبار روزنامه ها