دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / نمونه سوالات پیام نورارسال شده در   29 اردیبهشت 1392-19 May 2013بازدید 32520دانلود رایگان نمونه سوالات رشته  کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸


1111115.PDF
View Download
ریاضی 1 231k
www.Pnunews.com
1113111.PDF
View Download
فیزیک عمومی 242k
1114092.pdf
View Download
شیمی عمومی 265k
1114093.PDF
View Download
شیمی عمومی 265k
1114203.pdf
View Download
شیمی آلی 290k
1117085.pdf
View Download
آمار 2 1442k
1121003.pdf
View Download
مدیریت آفات و بیماری های گیاهی 190k
1121004.pdf
View Download
خاک شناسی عمومی 199k
1121005.pdf
View Download
زراعت عمومی 146k
1121006.pdf
View Download
ماشینهای کشاورزی 180k
1121008.pdf
View Download
آشنایی با شیوه های خود اشتغالی 2246k
1121009.PDF
View Download
اقتصاد کشاورزی 254k
1121012.pdf
View Download
کشاورزی پایدار 224k
1121013.pdf
View Download
جامعه شناسی روستایی 194k
1121017.pdf
View Download
مساحی و نقشه برداری 205k
1121018.pdf
View Download
ترویج و آموزش کشاورزی 214k
1121020.pdf
View Download
اقتصاد توسعه کشاورزی 213k
1121025.pdf
View Download
تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی 180k
1121026.pdf
View Download
سیاست کشاورزی 82k
1121028.pdf
View Download
مدیریت واحدهای زراعی و دامی 214k

1121029.pdf
View Download
روش تحقیق در اقتصاد کشاورزی 195k
1121031.PDF
View Download
دامپروری عمومی 212k
1121033.pdf
View Download
اقتصاد سنجی 294k
1121036.pdf
View Download
اقتصاد کلان 1 254k
1121037.pdf
View Download
اقتصاد کلان 2 279k
1121039.pdf
View Download
پول و بانکداری 214k
1121043.PDF
View Download
گیاه شناسی عمومی 140k
1121045.pdf
View Download
هوا واقلیم شناسی کشاورزی 189k
1121047.pdf
View Download
خاک شناسی عمومی 199k
1121050.pdf
View Download
شناخت محیط زیست 180k

1121051.pdf
View Download
اقتصاد کشاورزی 254k
1121053.pdf
View Download
دامپروری عمومی 212k
1121056.pdf
View Download
ماشین های کشاورزی 180k
1121058.pdf
View Download
آبیاری عمومی 190k
1121060.pdf
View Download
اصول ترویج و آموزش کشاورزی 214k
1121061.pdf
View Download
باغبان عمومی 183k
1121064.pdf
View Download
مدیریت آفات و بیماری های گیاهی 190k
1214089.pdf
View Download
اصول حسابداری 210k
1221025.pdf
View Download
اقتصاد خرد 1 265k
1240022.PDF
View Download
آمار استنباطی 1162k

1411053.PDF
View Download
اکولوژی عمومی 183k
1411137.PDF
View Download
روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی 195k
1411139.PDF
View Download
گیاهان آبزی 130k
1411147.PDF
View Download
تنوع زیستی 171k
1411196.PDF
View Download
ژنتیک 297k


دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

سریع‌ترین مرکز در اعلام نتایج امتحانی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

ایمنی در مورد آلودگی های شیمیایی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته جغرافيا پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات رشته مترجمي و زبان انگليسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته صنايع - مديريت پروژه - مديريت اجرايي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کامپیوتر IT پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته مديريت پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

دانلود رايگان نمونه سوالات دروس رشته زيست شناسي پيام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸

اخبار روزنامه ها