جمعيت فن آوري نيشكر ايران انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 241 جمعيت فن آوري نيشكر ايران جمعيت زعفران ايران انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 163 جمعيت زعفران ايران انجمن هيدروبوئيك ايران انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 136 انجمن هيدروبوئيك ايران انجمن هلشتاین ایران Holstein Association of Iran انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 157 ارتقاء سطح علمی – تجربی دامپروران و نیروهای متخصص انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران Iranian Society of Irrigation & Water Engineering انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 138 گسترش، پیشبرد و ارتقاء علم مهندسی آبیاری و آب، انجمن مرتعداری ایران Iranian Society for Range Management انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 169 احیاء و توسعه مراتع انجمن مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران Iranian Scientific Association of Desert Management and Con انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 148 انجمن مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران انجمن گیاهان دارویی ایران Iranian Society of Medicinal Plants انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 234 گسترش، پیشبرد و ارتقای علم در زمینه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی انجمن كنه شناسي ايران The Acarological Society of Iran انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 134 انجمن كنه شناسي ايران The Acarological Society of Iran انجمن كلينيكال پاتولوژي دامپزشکی ايران انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 227 انجمن كلينيكال پاتولوژي دامپزشکی ايران انجمن كشاورزی بوم شناختی ایران Agroecology Association of Iran انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 189 توسعه کیفی نیروهای متخصص انجمن قارچ شناسي ايران Iranian Mycological Society انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 160 انجمن قارچ شناسي ايران Iranian Mycological Society انجمن فيزيولوژي گياهي ايران Iranian Society of Plant Physiology انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 144 گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي دانش پژوهان،‌ انجمن علوم و فناوري غلات ايران انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 120 انجمن علوم و فناوري غلات ايران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران Iranian Society of Wood and Cellulose Science and Industries انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 147 انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران Iranian Society of Wood and Cellulose Science and Industries انجمن علوم علف های هرز ایران Iranian Society of Weed Science انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 135 بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به علم علف های هرز. انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران Iranian Society of Crop & Plant Breeding Sciences انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 136 هبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط. انجمن علوم دامی ایران Iranian Society of Animal Sciences انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 188 - بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علوم دامی. انجمن علوم خاک ایران Soil Science Society of Iran انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 156 با توجه به اهمیت روزافزون نقش دانش علوم خاک در بهبود وضع کنونی جوامع بشری و ضرورت شناساندن همه جانبه دانش و نیز اعتلای گسترش دانش خاک شناسی در امر آموزش و پژوهش انجمن علوم خاک ایران تشکیل شده است انجمن علوم باغبانی ایران Iranian Society for Horticultural Science انجمنهای علمی گروه كشاورزی - تعداد کلیک : 147