شوراي انجمن هاي علمي ايران Council of iranian ScientificAssociations انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 134 جمعیت توسعه علمی ایران Association for Scientific Development of Iran انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 161 مطالعه و نقد شاخص های آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور و همکاری در ارزیابی سطح علمی کشور جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه Iranian Society for Industry of Academia انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 153 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه، تشکیل شده است انجمن هواشناسي ايران انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 241 انجمن هواشناسي ايران انجمن نانوفناوری ایران Iranian Nanotechnology Society انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 138 گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح دانش جامعه از فناوری های جدید انجمن ميكروارگانيسم و محصولات فراويژه ايران انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 179 انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 175 انجمن مهندسی ارزش ایران Society of Iranian Value Engineering انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 179 بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط. انجمن مدیریت پروژه ایران Iran Project Management Association انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 153 انجمن مدیریت پروژه ایران Iran Project Management Association انجمن مدیریت jتكنولوژي ایران Iranian Association for Management of Technology انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 193 انجمن مدیریت jتكنولوژي ایران Iranian Association for Management of Technology انجمن مديريت بحران ايران انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 156 انجمن مديريت بحران ايران انجمن محیط زیست ایران Iranian Society of Environmentalists (IRSEN) انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 189 انجمن محیط زیست ایران Iranian Society of Environmentalists (IRSEN) انجمن كيفيت ايران Iranian Society for Quality انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 155 انجمن كيفيت ايران Iranian Society for Quality انجمن كارآفريني و نوآفريني ايران انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 179 انجمن كارآفريني و نوآفريني ايران انجمن فناوری های بومی ایران (افبا) Iranian Society of Indeyenous Technologies انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 145 بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط انجمن علوم ایمنی ایران Iran Safety Sciences Associution انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 164 انجمن علوم ایمنی ایران Iran Safety Sciences Associution انجمن سيستم هاي هوشمند ايران Intelligent Systems Scientific Society of Iran انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 160 انجمن سيستم هاي هوشمند ايران Intelligent Systems Scientific Society of Iran انجمن زيست مواد ايران انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 168 انجمن زيست مواد ايران انجمن رفاه اجتماعي ايران انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 274 انجمن رفاه اجتماعي ايران انجمن خلا ایران Iranian Vacuum Society انجمنهای علمی گروه بين‌رشته‌ای - تعداد کلیک : 260 گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی در حوزه علوم فناوری خلا و سیستم های مربوط به آن