اطلاعيه برنامه آموزشي بدون مدرک (تکدرس) دانشگاه صنعتي شريف

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش عمومیارسال شده در   05 آبان 1387-26 October 2008بازدید 2451


اطلاعيه برنامه آموزشي بدون مدرک (تکدرس) دانشگاه صنعتي شريف » قابل توجه دانشجويان دانشگاههاي تهران (دولتي، آزاد اسلامي و غيرانتفاعي، دانشجويان ايراني دانشگاههاي معتبر خارج از کشور، و دانش آموختگان رشته هاي فني - مهندسي و علوم پايه دانشگاه صنعت ي شر يف در راستاي اهداف و مأمور يتها ي خو يش و با کسب مجوز از وزارت علوم، تحق يقات و فناوري از پا ييز سال ۱۳۸۱ به منظور توسعه مشارکت خود در ارائه آموزشها ي نظر ي و حرفه اي به اعضا ي جامعه، را در حوزه معاونت آموزش ي و تحص يلات تکميل ي (Non-Degree Program) طرح آموزش تکدرس (مديريت آموزشها ي آزاد ) به اجرا درآورده است . در ا ين طرح ظرف يت هاي خالي کلاسهاي درسي نظر ي دانشگاه در کل يه مقاطع تحص يلي (کارشناسي و تحص يلات تکم يلي) در هر ن يمسال تحص يلي توسط اداره آموزش دانشگاه تعيين و با هماهنگ ي دانشکده ها اقدام به پذ يرش و ثبت نام (با پرداخت شهر يه مربوط ) دانش پذيراني به شرح ز ي ر از ساير دانشگاههاي کشور، خارج از کشور، يا کارشناسان شاغل در شرکتهاي دولتي / خصوصي م يشود. ۱- دان شپذير تکدرس: به فرد ي گفته م ي شود که در حال حاضر دانشجو ي يکي از دانشگاهها ي معتبر داخل يا خارج از کشور بوده و تما يل به ثبت نام (با پرداخت شهر يه) و گذراندن حداکثر سه درس نظر ي (مجموعاً ۱۰ واحد درس ي) در يک ترم تحص يلي را در دانشگاه دارد . دانش آموختگان دانشگاه ي با حداقل درجه کارشناس ي که در بخشهاي دولت ي، عموم ي و خصوص ي اشتغال دارند و به منظور افزا يش دانش کاربرد ي خو يش تما ي ل به ثبت نام (با پرداخت شهر يه مربوط ) در دروس مورد نظر خود تا سقف تع يين شده را دارند ن ي ز م ي توانند از مزاياي اين طرح بهر همند شوند. ۲- روش پذيرش: پذيرش و ثبت نام در طرح تکدرس براساس بررس ي سوابق تحص يلي متقاض يان (حداقل معدل ۱۳ برا ي دانشجويان سا ير دانشگاهها و حداقل معدل ۱۳ براي دان ش آموختگان)، ارائه گواه ي اشتغال به تحص يل و ميزان ظرف يتهاي خال ي در کلاسها ي مربوط خ واهد بود . رعايت پ يشنياز برا ي اخذ کل يه دروس تکدرس الزام ي است. در صورت يکه تعداد متقاض ي برا ي ي کدرس خاص ب يش از ظرف ي ت کلاس باشد، ظرف ي ت کلاس در شرايط مساوي ب هروش قرعه تکميل خواهد شد. ۳- ظرفيت کلاسها: حداکثر ۱۰ % ثب تنام شدگان دانشجويان عادي دانشگاه در کلاس هاي کارشناسي حداکثر ۲۰ % ثب تنام شدگان دانشجويان عادي دانشگاه در کلا سهاي تحصيلات تکميلي ۴- ارائه گواهي/ ريز نمرات: به دان ش پذيران تکدرس به ه يچ عنوان و در ه يچ زمان مدارک رسمي دانشگاهي اعطاء نخواهد شد، و فقط گواهي گذراندن درس / دروس مربوط (با ذکر نمره ) به و ي يا هر مرکز آموزش ي (داخل ي /خارج ي) مورد درخواست و ي ارائه م يگردد. دانشگاه صنعت ي شر يف ه يچگونه مسئول يتي در قبال پذ يرش/ عدم پذ يرش واحدهاي گذرانده شده توسط متقاض ي در سا يردانشگاهها و يا مراکز آموزش ي را ندارد، و ا ين موضوع صرف اً به دانشگاه مورد نظر مربوط م يشود. در صورت يکه دان ش پذير متعاقب اً صورت رسم ي و از طر ي ق آزمونها ي مربوطه سراسر ي در دانشگاه صنعت ي شر يف پذ يرفته شود، م يتواند از دانشگاه يا دانشکده مربوطه درخواست نمايد تا با ر عايت سا ير مقررات و آئ ي ننام ههاي آموزش ي دروس گذرانده شده خود بصورت تکدرس را در جهت تکميل برنام ههاي رشته پذيرفته شده بحساب آورند. ۵- ميزان سقف واحدهاي تکدرس: در طرح تکدرس دانش پذير حداکثر م يتواند در ترم هاي متوال ي مجموع اً تا سقف ۳۰ واحد آموزش ي را در مقطع کارشناسي، و مجموعاً ۱۵ واحد آموزشي را در مقاطع تحصيلات تکميلي ثب تنام و بگذراند. ۶- امکانات رفاهي: دانشگاه از ارائه هرگونه امکانات رفاه ي نظ ير خوابگاه، سالن غذاخور ي، سالن ورزش و غ يره به دان شپذ يران تکدرس معذور است . اين عز يزان تنها م يتوانند بصورت محدود و در چارچوب مقررات مربوط از امکانات کتابخانه و در همان مکان استفاده نما يند. در ضمن معاف يت تحص يلي نظا م وظيفه شامل دانش پذ يران تکدرس نخواهد شد. ۷- تردد به دانشگاه: دان شپذيران تکدرس با ارائه فرم تثب ي ت ثب ت نام عکسدار به انتظامات دانشگاه و فقط در روزها يي که کلاسهاي ثب تنام شده در دانشگاه ارئه م يشوند، با رعايت شئونات اسلامي به دانشگاه تردد م ينمايند. ۸- ميزان شهريه و نحوه ثبت نام: (۸۷- جدول شهريه واحدهاي طرح دانشپذيران تکدرس (از نيمسال اول ۸۸ نوع درس شهريه به ازاي هر واحد درسي (ريال) 300/ عمومی 000 500/ کارشناسی (نظری) 000 1/500/ کارشناسی (آزمايشگاهی) 000 1/000/ تحصيلات تکميلی (نظری) 000 2/000/ تحصيلات تکميلی (آزمايشگاهی) 000 1/200/000 (mba) تحصيلات تکميلی مديريت

آموزش نرم افزار های آماری SPSS , Smart PLS , LISREL نگارش مقاله و آمار

تور آموزشی 4 روزه دوره های MSP و اکسل و Word

حضور ۳۰ نفر از وکلا و کارشناسان حقوقی کشور در دوره آموزشی پیشرفته- HCLA -لاهه

کارگاه روش‌شناسی پژوهش در حوزه قرآن و سلامت معنوی برگزار می‌شود

چگونه مقاله ISI بنویسیم

شروع دوره های اکسل (از مقدماتی تا حرفه ای) و اصول مذاکره از 20 خرداد - با تخفیفات ویژه

تقویم آموزشی خرداد 95 موسسه توسعه - با تخفیفات ویژه

کارگاه های رایگان کارراهه تحصیلی و شغلی، کیفیت و پروژه مورخ 10 و 11 تیر

دوره های مهندسی فروش و اصول مذاکره موسسه توسعه - شروع از 23 اردیبهشت

کارگاه مقاله نویسی ISI

کارگاه آنلاین آموزش مقاله نویسی ISI و روش های های apply در دانشگاه های خارج از کشور

ثبت نام در مجموعه دوره های اکسل موسسه توسعه ( مقدماتی حرفه ای و پیشرفته )

کتابخانه مجازی ایران

برگزاری دوره آموزشی تربیت پژوهشگر - ویژه علوم انسانی

دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه و نهج‌البلاغه

اخبار روزنامه ها