دیکشنری لانگمن Longman Dictionary

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش زبانارسال شده در   19 آبان 1392-10 November 2013بازدید 566 برخي از ويژگي هاي اين نرم افزار:
- 230,000 کلمه، معني و عبارت زبان انگليسي.
- 165,000 جمله و مثال به زبان انگليسي
- 2,000 معني براي کلمات رايج زبان انگليسي.
- 18,000 کلمه مترادف، متضاد و مرتبط با کلمات
- 65,000 عبارت collocations
- 3,000 کلمه گفتاري و نوشتاري شايع و پرکاربرد زبان انگليسي براي يادگيري بهتر.
- گرامر کامل زبان انگليسي همراه با فهرست کامل آن.
- نکات دستوري جهت جلوگيري از اشتباهات رايج دانش آموزان در گفتار و نوشتار.
- سوالات و تمرين هاي مختلف جهت تست زني و خود آزمايي.
- بخش کامل Vocabulary.
- و ...

The Longman Dictionary of Contemporary English (5th edition) the most comprehensive dictionary and DVD-ROM ever. Includes: *230,000 words, phrases and meanings more than any other advanced learner's dictionary *165,000 examples based on real, natural English from the Longman Corpus Network + an additional 1 million corpus examples on the DVD-ROM. *Clear definitions written using only 2,000 common words. *Over 18,000 synonyms, antonyms and related words + an additional 30,000 on the DVD-ROM. *Over 65,000 collocations + an additional 82,000 on the DVD-ROM. * The top 3,000 most frequent words in spoken and written English are highlighted to show which are the most important to know. *NEW Integrated Collocations Dictionary. Over 65,000 collocations will improve students' fluency. *NEW Integrated Thesaurus. Over 18,000 synonyms, antonyms and related words will improve vocabulary range. *NEW Register Notes focus on the differences between spoken and written English. * Academic Word List highlighted. * Grammar and warning notes ensure that students avoid common errors. *NEW text design ensures students can find information fast. PLUS...The Longman Vocabulary Trainer tests your knowledge of a word its meaning, grammar, collocation and usage then remembers how well you know that word.


قیمت : 7500تومان

خرید پستیدیکشنری لانگمن Longman Dictionary دیکشنری لانگمن دیکشنریLongman Dictionary
اخبار روزنامه ها