مجموعه تقویت مهارت شنیداری و گفتاری Real Listening & Speaking

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش زبانارسال شده در   25 آبان 1392-16 November 2013بازدید 527A four-level skills series for adults and young adults Cambridge English Skills is a four-level skills series for adults and young adult learners. Learners can develop the skills they need to use English confidently wherever they are - at home, at work, traveling, studying or just in social situations with English-speaking friends. This edition comes with answers


قیمت : 6500 تومان

خرید پستی


مجموعه تقویت مهارت شنیداری و گفتاری Real Listening & Speaking مجموعه مهارت شنیداری و گفتاری Real Listening & Speaking مجموعه تقویت مهارت شنیداری و گفتاری
اخبار روزنامه ها