دوره یک ساله CMBA پرورش مدیران کارآمد در صنعت ساختمان

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   27 دی 1390-17 January 2012بازدید 3511


Cmba پرورش مدیران کارآمد در صنعت ساختمان

خانه عمران برگزار می کند

برای اولین بار در ایران دوره Cmba ویژه صنعت ساختماناهداف در نظر گرفته شده در اجرای فاز نخست این طرح بزرگ و اثر بخش در برنامه‌های کلان کشور عبارتند از:

:: ارتقاء دانش فنی و مدیریتی در ابعاد و حوزه‌های متنوع صنعت ساختمان
:: توسعه و بهبود متوازن مهارت‌های فنی و مدیریتی به صورت همزمان در صنعت ساختمان
:: اصلاح نگرش و رفتار مدیران صنعت ساختمان
:: ایجاد زبان علمی مشترک در کلیه سطوح مدیریتی در پروژه‌های عمرانی و صنعت ساختمان

 

برخی از دستاوردهای پیاده‌سازی طرح Cmba


:: توسعۀ منابع انسانی متخصص و کارآمد در زمینه هــای مدیریتی صنعت ساختمان و طرح های عمرانی
:: بهره‌وری و رشد کیفی و کمّی صنعت ساختمان به عنوان مؤثرترین عامل در توسعۀ صنایع و اقتصاد کشور
:: شناسایی، هدایت و پرورش نیروهـای مستعـد به عـنوان مـدیران آیندﮤ صنعت ساختمان
:: نـوآوری و کارآفـرینی در صنـعت ساختمـان و ایجاد فرصت‌هـای شغلی در سطوح عالی
:: جلوگیـــری از هــــدر رفتـن مـــنابـع و ســـرمایه‌هـــای ملـــی
:: کمک مؤثر به شـرکت‌های مشاور و پیمانـکار جهت شنـاسـایـی و جذب مدیران کارآمد
:: توسعـۀ شایســته ســـالاری در مـدیریت صـنعت ســاختمــان

شاخص ها و مزایای طرح


صرفاً یک پکیج آموزشی نیست بلکه یک جریان آموزشی تلفیقی جدید در صنعت ساختمان است که با پیوند هدفمند علوم و تجربیات چندین حوزه، توسعـﮤ شایستـگـی‌هــای مـدیران این بخـش را دنبـال می‌کنـد.
عمــده‌تریـن مــزایای Cmba خـانه عمـران در مقایسه با دوره‌های دانشگاهی و غیردانشـگاهی موجود به شـرح زیر اسـت:
:: در نظر گرفتن نیازهای روز صنعت ساختمـان و ویژگی‌های مورد نظـر شرکت‌هـا و فعالان ساخت و ساز کشور
:: تناسب مباحث و سرفصل‌های هرگرایش با نیاز‌های صنعت و خواسته‌های مدیران
:: برپایی جلسات کارشناسی فراوان با خبرگان و صاحب نظران جهت طراحی دوره‌هـا (طی از یک سال متمادی)
:: بررســی و تجـزیه و تحلیــل سرفصــل‌هـای رشته‌هـای دانشـگاهــی و دوره‌هـای غیردانشگاهی مرتبـط و نیـز دوره‌هـای بین‌المللـی و لحاظ کـردن مــوارد مطلـوب
:: طراحی مباحث و عناوین آموزشی در هـر گـرایـش بر اسـاس مدل‌هـای شایستـگی مشاغل موجود
:: استفاده از اساتید زبدﮤ دانشگاهی و خبره‌ترین متخصصان در عرصه‌های تخصصـی به صورت ترکیبی جهت تدریس در دوره‌ها
:: در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی مخاطبان و در نتیجه پیش‌بینی بهترین زمـان جهت برگزاری دوره‌ها

مشخصات عمومی طرح

mba.ir/cmba/images/icon.jpg" border="0" width="15" height="17" align="middle" />


مدت:
از ویژگی‌های منحصـر به‌فرد دوره‌هـای آموزشـی Cmba خانه عمـران، تدوین سرفصل‌هـای متنـوع، جامع و کاربردی شـامل مباحث پیشرفتۀ مدیریتی، فنی، حقوقی، قراردادی، مالی و غیره به‌صورت توأماً برای هر گرایش می باشد به طوری که با در نظـر گرفتن سقـف 400 ساعت برای هر گرایش بتواند به نحو مؤثری پاسخگوی عمدﮤ نیازهای آموزشی و انتظارات مخاطبان باشد. توضیح اینکه با توجه به گستردگی و تعدد موضوعات آموزشی در هر گرایش و نیز لزوم در نظر گرفتن محدودیت‌هـای زمانی و مالی داوطلـبان، به هـریک از مباحث حداقل زمان ممکن و مطلوب (با توجه به رویکردهای آموزشی مورد نظر) اختصاص داده شده است. بدیهی است در بسیاری از مباحث امکان شرح و بسط بیشـتر وجود داشته، لیکن در آن صورت مدت کل دوره‌های آمـوزشی از چندین برابر سقـف پیش‌بینی شده فراتر می‌رفت.


سرفصل:
سرفصل‌های دوره‌هـای Cmba جهـت ملاحظﮤ داوطلبـان در واحـد پذیرش خانه عمـران قابل دستـرس می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود پیش از انتخاب گرایش، مورد مطالعه قرار گیرد.

ظرفیت:
ظرفیت کلاسها به طور میانگین بین 20 تا 30 نفر پیش بینی شده است.


mba.ir/cmba/images/icon.jpg" border="0" width="15" height="17" align="middle" />

 

شرکت‌کنندگان دردوره‌های Cmba در صورت احراز شرایط تعیین شده، موفق به دریافت گواهینامه مطـابق تعاریف ذیل خواهنـد شد:

:: نوع اول: گواهینامۀ شرکت در دورﮤ Cmba و نیز گواهینامۀ موفقیت در آزمـون جامع و تأیید صلاحیت مدیریت حرفه‌‌ای با ذکر گرایش انتخابی و لیستـی از کلیه دروس گذرانده شده (صدور دو گواهینامه برای هر فرد) ; این دو گواهینامه به دانش‌آموختگانی اعطاء می‌گردد که حـداقـل به میزان ۸٠% مدت هـر درس و در مجموع حداقل به میزان ۳۲٠ ساعت در دوره‌ها حضور داشته و علاوه برآن در آزمون جـامع پایان دوره شـرکت نموده و حد نصـاب قبولی در آزمون را کسب نمایند.

:: نوع دوم: گواهینامۀ شرکت در دورﮤ Cmba با ذکر گرایـــش انتخــابی و لیستــی از کلیه دروس گــذرانـده شــده; این گــواهیــنامه بـه دانش‌آموختگانی اعطاء می‌شـود که حداقل به میزان ۸٠% مدت هر درس و در مجموع حداقل به میزان ۳۲٠ ساعت در دوره‌ها حضور داشته باشند.( بدون نیاز به شرکت در آزمون جامع)

:: نوع سوم: چنانچه به دلیل محدودیت زمانی یا دلایل دیگر، دانش پذیر امکان حضور در کل دوره‌ها را نداشته باشد، به میزان دوره‌ها و دروسی که شرکت نموده در صورت تسویه حساب کامل شهریه و حضور به میزان ۸٠% مدت تعیین‌شده برای هریک از دروس، به طورمجزا با ذکر نام و مدت هر درس گواهینامه صادر و به وی اعطاء خواهد شد.

:: نوع چهارم: اعطای گواهینامۀ مؤسسات خارجی; این گواهینامه ها، حسـب شرایط مؤسسـات طرف قرارداد خانه عمـران در قبـال اخـذ هزینه‌های مربوطه، به افرادی که مایل باشند اعطاء خواهد شد.

توجه: نظر به جایگاه و اعتبار گواهینامه های تأیید صلاحیت حرفه ای خانه عمران در حوزه های مختلف، دانش آموختگان واجد شرایط از مزایای ویژه ای بهره مند می گردند. 
CMBA پرورش مدیران کارآمد صنعت ساختمان
اخبار روزنامه ها