سمینار رایگان آشنایی با نرم افزارهای معماری

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 اردیبهشت 1391-05 May 2012بازدید 1498
سمینار رایگان آشنایی با نرم افزارهای معماری


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيت
19011105 چهارشنبه 19-17 2 91/03/10 دارد

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


سمینار رایگان نرم افزارهای معماری
اخبار روزنامه ها