اسکیس موضوعی معماری

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 اردیبهشت 1391-05 May 2012بازدید 1720
اسکیس موضوعی معماری

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
12-11-33 شنبه 18-13 5 91/02/16 دارد 400000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 


اسکیس معماری
اخبار روزنامه ها