متره و تهیه صورت وضعیت راه سازی(3 روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   06 خرداد 1391-26 May 2012بازدید 2220
متره و تهیه صورت وضعیت راه سازی(3 روزه) 

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروهزمان برگزاريمدت به ساعتتاريخ شروعظرفيتمبلغ به ریال
15-08-06 چهارشنبه، پنجشنبه 22-16 و جمعه 30/14-30/8 18 91/05/11 دارد 2800000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 
متره وضعیت راه سازی
اخبار روزنامه ها