فرآیند برگزاری مناقصات در پروژه‌ (یک روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 امرداد 1391-06 August 2012بازدید 1629
فرآیند برگزاری مناقصات در پروژه‌ (یک روزه)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
13-11-02 جمعه 17-9 8 91/07/07 دارد 1200000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

فرآیند برگزاری مناقصات در پروژه‌
اخبار روزنامه ها