طراحی و اصلاح هندسی راه ها (سه روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   18 خرداد 1391-07 June 2012بازدید 1156
طراحی و اصلاح هندسی راه ها (سه روزه)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
15-12-01 شنبه،یکشنبه و دوشنبه 22-14 24 91/03/24 دارد 2800000
مکان:تهران-میدان آرژانتین


طراحی اصلاح هندسی راه ها
اخبار روزنامه ها