کارگاه آموزشی دانش و مهارت های عمومی مدیریت (سه روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   13 تیر 1391-03 July 2012بازدید 1334
کارگاه آموزشی دانش و مهارت های عمومی مدیریت (سه روزه)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
11635100 شنبه-یکشنبه و دوشنبه 21-16 15 91/04/24 دارد 1900000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 

 دانش و مهارت های عمومی مدیریت
اخبار روزنامه ها