مهندسی ارزش در پروژه های ساختمانی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   13 تیر 1391-03 July 2012بازدید 1682
مهندسی ارزش در پروژه های ساختمانی

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
16-08-03 چهارشنبه 22-19 30 91/04/28 دارد 3200000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 


مهندسی ارزش در پروژه های ساختمانی
اخبار روزنامه ها