تفسیر فهرست بهای ابنیه

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   13 تیر 1391-03 July 2012بازدید 3892
تفسیر فهرست بهای ابنیه

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
11825100 پنجشنبه 19-14 30 91/04/29 دارد 3500000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 


تفسیر فهرست بهای ابنیه
اخبار روزنامه ها