اكتشاف و استخراج معدن

مجموعه  فرصت های سرمایه گذاری / اخبار سرمایه گذاریارسال شده در   28 آذر 1392-19 December 2013بازدید 687


اكتشاف و استخراج معدن

براي فعاليت هاي اكتشافي در يك محدوده ابتدا بايد پروانه اكتشاف دريافت نماييد. پس از كشف ذخيره معدني، گواهي كشف صادر خواهد شد. گواهي كشف قابل خريد و فروش مي باشد. براي استخراج معدني كه داراي گواهي كشف مي باشد ايتدا بايد پروانه بهره برداري صادر شود. شما مي توانيد در زمينه اكتشاف و استخراج سرمايه گذاري نماييد.

صدور پروانه اكتشاف( در حال راه اندازي)

براي دريافت گواهي كشف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه نماييد.
 

براي خريد يا فروش گواهي كشف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه نماييد.
اكتشاف و استخراج معدن اكتشاف معدن اكتشاف معدن
اخبار روزنامه ها