استخدام تالیا 1390/05/13

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   13 امرداد 1390-04 August 2011بازدید 8160


استخدام تالیا


استخدام تالیا

استخدام
ایمیل به بخش های مربوطه برای ارسال رزومه

بخش بازرگانی - فروش sales.jobs@valiyacom.com

marketing.jobs@valiyacom.com بازاریابی - بخش بازایابی

خدمات مشترکین callcenter.jobs@valiyacom.com

مالی finance.jobs@valiyacom.com

فنی technical.jobs@aliyacom.com
استخدام تالیا
اخبار روزنامه ها