استخدام همه مقاطع در شركت صنايع فلزی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   14 دی 1390-04 January 2012بازدید 17569


استخدام همه مقاطع در شركت صنايع فلزی

كارشناسی / ليسانس _ كارشناس مالی
كارشناسی / ليسانس _ مسئول دفتر
كاردانی / ديپلم / فوق ديپلم _ نماينده كارگاه (مقيم)
كارشناس ارشد / كارشناس صنايع يا برق يا مرتبط _ مدير پروژه

استخدام همه مقاطع در شركت صنايع فلزی
پایان مهلت اعتبار آگهی 24 دی 90


استخدام همه مقاطع شركت صنايع فلزی
اخبار روزنامه ها