دانشگاه تربيت ‌مدرس عضو هيات علمي جذب مي‌كند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   27 فروردین 1387-15 April 2008بازدید 4623


دانشكده‌هاي كشاورزي و علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس از بين فارغ التحصيلان مقطع دكتري (داخل و خارج) عضو هيات علمي جذب مي كند. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در رشته‌هاي اقتصاد و اقتصاد كشاورزي، گروه آبياري و زهكشي در رشته آبياري و زهكشي و گروه سازه هاي آبي در رشته‌هاي منابع آب و سازه هاي آبي عضو هيات علمي جذب مي كند. دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس نيز در گروه آمار زيستي، آموزش بهداشت، آموزش پرستاري، بيوتكنولوژي پزشكي بيوتكنولوژي و گرايشهاي وابسته، علوم تشريح، فيزيولوژي پزشكي، باكتري شناسي، بيوشيمي باليني، خون شناسي و بانك خون، فيزيك پزشكي، فيزيوتراپي، قارچ شناسي پزشكي،‌ ويروس شناسي، بهداشت حرفه‌اي و محيط، انگل شناسي و حشره شناسي پزشكي، ژنتيك پزشكي و سم شناسي نيز عضو هيات علمي جذب مي كند. متقاضيان بايد مـدارك خود را حداكثر تا 31 تير ماه به دفتر هيأت گزينش استاد دانشگاه تربيت مدرس صندوق پستي 111- 14115 ارسال كنند. علاقه‌مندان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني http://www.modares.ac.ir مراجعه كنند.

اخبار روزنامه ها