دانشگاه آزاداسلامي واحدسقز كادرهيأت علمي استخدام مي نمايد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   12 خرداد 1387-01 June 2008بازدید 2636


دانشگاه آزاداسلامي واحدسقز بمنظورتكميل كادرهيأت علمي خود ازميان دارندگان مدارك تحصيلي زيربه صورت تمام وقت وبورسيه دعوت به همكاري مي نمايد: رشته تحصيلي گرايش تحصيلي مقطع دكتري دانشجوي دكتري ارشد تربيت بدني تمام گرايشها * * - مهندسي برق تمام گرايشها * * * عمران تمام گرايشها * * - معماري تمام گرايشها * * - شهرسازي تمام گرايشها * * * مكانيك تمام گرايشها * * - اقتصاد تمام گرايشها * * - كامپيوتر تمام گرايشها - * * مديريت بازرگاني * * * حسابداري تمام گرايشها * * - زبان انگليسي تمام گرايشها * - - حقوق تمام گرايشها * - - علوم تربيتي برنامه ريزي درسي، مديريت آموزشي * * - مشاوره تمام گرايشها * * * جغرافيا وبرنامه ريزي شهري تمام گرايشها * * * مدارك موردنياز: 1. درخواست كتبي مبني براستخدام بصورت تمام وقت يابورسيه باذكرشماره تلفن وآدرس 2. 6قطعه عكس4*3 3. تصويرتمام صفحات شناسنامه 4. تصويركارت پايان خدمت يامعافيت دائم براي آقايان(براي دانشجويان بورسيه ضروري نيست ولي درصورت دارابودن ارسال گردد.) 5. تصويرمدارك پايان تحصيلات كارشناسي،كارشناسي ارشدودكترا 6. تصويرريزنمرات كارشناسي،كارشناسي ارشدودكترا(ياكارنامه هاي ترمي) 7. گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان دكتري(درصورت داشتن شهريه باذكرميزان شهريه) مزاياي اعطايي: 1. صدورحكم كارگزيني براي بورسيه هاي دوره دكترا 2. وام خريدمسكن براي اعضاي هيأت علمي 3. وام خريدخودرو براي اعضاي هيأت علمي 4. وام ضروري 5. پرداخت حق رفت وآمد متقاضيان محترم مي توانندمدارك مذكور رابه آدرس ذيل پست نمايند: . سقز-بلوارهفتم تير-شهرك دانشگاه-دانشگاه آزاداسلامي واحدسقز-كارگزيني هيأت علمي تلفن: 3247931 و 3247930 و 3244751-0874 فاكس: 3244750-0874 http://www.iausaghez.ac.ir/estekhdam/estekhdam.htm

اخبار روزنامه ها