آگهي پذيرش دانشجوي دكتري در رشتة پژوهش هنر در دانشگاه هنر ويژة مربيان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   07 مهر 1387-28 September 2008بازدید 3787


آگهي پذيرش دانشجوي دكتري در رشتة پژوهش هنر در دانشگاه هنر ويژة مربيان رسمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مقدمه : در راستاي اعتلاي دورههاي تحصيلات تكميلي و به منظور فراهم آوردن شرايط لازم براي تقويت بنية علمي موسسات آموزش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري واجد شرايط ذيل ، تعداد محدودي دانشجو در دورة دكتري پژوهش هنر ميپذيرد. الف _ شرايط عمومي : دارا بودن صلاحيت عمومي ورود به دورة دكتري ب - شرايط اختصاصي : 1) برخورداري از وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي و يا رسمي قطعي با حداقل سه سال سابقه كار 2) سن متقاضي بيش از 40 سال نباشد (در شرايط استثنائي معرفي مربيان تا 45 سال سن، در صورتي كه حداقل 15 سال از سابقة خدمت آنان باقي مانده باشد ، با كسب موافقت معاون آموزشي وزارت متبوع ، بلامانع است) 3) كسب حداقل 14 امتياز از كيفيت تدريس طي سه سال اخير (براي مربيان آموزشي) ، حداقل 3 امتياز از مقالة علمي پژوهشي و حداقل 10 امتياز از مادة 2 آئيننامه ارتقاء (به استثناي امتياز پاياننامه و رساله) 4) ارائه معرفي نامه از رئيس دانشگاه يا موسسة آموزش عالي دولتي 5) دارا بودن حد نصاب نمره زبان در يكي از آزمونهاي زبان انگليسي به شرح ذيل: نام آزمون TOEFL IELTS TOLIMO MCHE تافل iBT حد نصاب نمره قابل قبول حداقل 450 حداقل 5/4 حداقل 450 حداقل 50 حداقل 46 6) دارا بودن دانشنامة كارشناسي ارشد يا بالاتر فقط در يكي از رشته هاي هنري از دانشگاههاي داخل يا خارج كشور به استثناء رشته هاي معماري، شهرسازي، باستانشناسي، زبانشناسي و گرايشهاي آنها 7) احراز امتياز و رتبة مناسب در آزمون مصاحبه علمي براي کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه فرمائيد http://www.art.ac.ir/Portals/0/Download/PhD.pdf

اخبار روزنامه ها