آگهي استخدام عضو هيات علمي يا بورسيه دانشجويان دكتري

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   26 آبان 1387-16 November 2008بازدید 6079


آگهي استخدام عضو هيات علمي يا بورسيه دانشجويان دكتري دانشگاه كردستان براي تكميل كادر هيات علمي خود از ميان افراد متعهد و متخصص دانش آموخته مقطع دكتري، دانشجويان مقطع دكتري و دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد در رشته هاي مشخص شده زير به صورت استخدام يا بورس دكتري دعوت بعمل مي آورد. رشته تحصيلي گرايش مقطع 1. حقوق بين الملل - عمومي- خصوصي-جزا وجرم شناسي دكتري/ دانشجوي دكتري 2. الهيات و معارف اسلامي* كليه گرايش ها (براي تدريس دروس معارف) دكتري/ دانشجوي دكتري/ كارشناسي ارشد 3. اقتصاد كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 4. فقه امام شافعي - دكتري/ دانشجوي دكتري 5. روانشناسي باليني دكتري/ دانشجوي دكتري 6. حسابداري* - دكتري/ دانشجوي دكتري/ كارشناسي ارشد 7. مديريت استراتژيك- توسعه سازمان ومنابع انساني- سيستم اطلاعاتي مديريت- كار آفريني- بازاريابي- مالي- توريسم دكتري/ دانشجوي دكتري 8. علوم تربيتي سنجش واندازه گيري دكتري/ دانشجوي دكتري 9. مشاوره - دكتري/ دانشجوي دكتري 10. تربيت بدني وعلوم ورزشي كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 11. زبان انگليسي مترجمي - آموزش زبان دكتري/ دانشجوي دكتري 12. زبانشناسي همگاني - دكتري/ دانشجوي دكتري 13. جغرافيا ژئومرفولوژي- آب و هواشناسي- سنجش از دور- جغرافياي آبها- جغرافياي خاك ها دكتري/ دانشجوي دكتري 14. زمين شناسي و علوم زمين خاكشناسي- هيدرولوژي- هيدروژئولوژي- زمين شناسي ساختماني- كاني شناسي- بلور شناسي- كاني شناسي رس ها دكتري/ دانشجوي دكتري 15. شيلات كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 16. جانور شناسي سيستماتيك ماهي دكتري/ دانشجوي دكتري 17. آبخيزداري كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 18. محيط زيست و مهندسي و فناوريهاي محيط زيست كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 19. جنگلداري مهندسي جنگل- سنجش از دور دكتري/ دانشجوي دكتري 20. مرتعداري كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 21. خاكشناسي كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 22. زراعت بيو تكنولوژي - مدلسازي دكتري/ دانشجوي دكتري 23. ژئو فيزيك كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 24. علوم باغباني گلكاري- سبزيكاري دكتري/ دانشجوي دكتري 25. گياهپزشكي كنه شناسي- سيستماتيك حشرات- ويروس شناسي گياهي دكتري/ دانشجوي دكتري 26. مهندسي آب سازه‌هاي آبي- آبياري و زهكشي دكتري/ دانشجوي دكتري 27. اقتصاد كشاورزي مديريت مزرعه- بازاريابي- سياست كشاورزي- توسعه كشاورزي- منابع طبيعي دكتري/ دانشجوي دكتري 28. علوم دامي تغذيه نشخوار كنندگان- فيزيولوژي دام دكتري/ دانشجوي دكتري 29. مكانيك ماشينهاي كشاورزي كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 30. صنايع غذايي كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 31. ترويج و آموزش كشاورزي - دكتري/ دانشجوي دكتري 32. معماري كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 33. نقاشي* كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري/ كارشناسي ارشد 34. گرافيك* كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري/ كارشناسي ارشد 35. شهرسازي كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 36. مهندسي عمران كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 37. مهندسي كامپيوتر* كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري/ كارشناسي ارشد 38. مهندسي صنايع تحليل سيستم- صنايع دكتري/ دانشجوي دكتري 39. مهندسي برق قدرت- مخابرات دكتري/ دانشجوي دكتري 40. مهندسي معدن كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 41. مهندسي مكانيك كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 42. مهندسي شيمي كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 43. مهندسي مواد كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 44. رياضي كليه گرايش ها دكتري/ دانشجوي دكتري 45. فيزيك حالت جامد-نظري-اپتيك، نانو فناوري، فوتونيك دكتري/ دانشجوي دكتري 46. آمار بيمه-نظري-كاربردي دكتري/ دانشجوي دكتري 47. زيست شناسي سلولي مولكولي- گياهي، سيستماتيك - جانوري، تكويني دكتري/ دانشجوي دكتري 48. شيمي شيمي تجزيه- شيمي فيزيك دكتري/ دانشجوي دكتري *رشته هايي كه دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد نيز پذيرفته مي شوند. از متقاضيان واجد شرايط درخواست مي شود تا فرم پيوست را تكميل نموده و به همراه كليه مدارك خواسته شده در فرم به آدرس زير ارسال فرمايند: سنندج، دانشگاه كردستان، كد پستي 66135 ، معاونت آموزشي در صورت نياز به تماس: تلفن: 6660065-0871 دورنگار: 6624240-0871 پست الكترونيك: nezaratedu@uok.ac.irThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it http://www.uok.ac.ir/content/view/157/1/

اخبار روزنامه ها