استخدام نیروی كارشناسي‌ارشد و دكترا در وزارت بازرگاني

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 بهمن 1387-22 January 2009بازدید 6425


وزارت بازرگاني طي اطلاعيه‌اي از استخدام پيماني تعدادي نيروي انساني واجدشرايط خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين وزارتخانه 22 نفر از كاركنان مورد نياز خود را از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي و از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، گزينش و به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دانش‌آموختگان رشته‌هاي تحصيلي علوم اقتصادي، اقتصاد بازرگاني، مديريت بازرگاني، اقتصاد، حقوق بين‌الملل، اقتصاد بين‌الملل، تجارت بين‌الملل، مديريت بازرگاني، برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي، توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، برنامه‌ريزي و تحليل سيستم‌ها، مديريت سيستم و بهره‌وري و مديريت سيستم‌ها در مقاطع كارشناسيارشد و دكترا دعوت به همكاري مي‌شود. محل خدمت پذيرفته‌شدگان تهران مي‌باشد. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 424 هفته‌نامه بازاركار مورخ 28/10/87 مراجعه و حداكثر تا دهم بهمن ماه نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند. جذب نيروي كارشناسيارشد و دكترا در وزارت بازرگاني وزارت بازرگاني طي اطلاعيه‌اي از استخدام پيماني تعدادي نيروي انساني واجدشرايط خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين وزارتخانه 22 نفر از كاركنان مورد نياز خود را از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي و از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، گزينش و به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دانش‌آموختگان رشته‌هاي تحصيلي علوم اقتصادي، اقتصاد بازرگاني، مديريت بازرگاني، اقتصاد، حقوق بين‌الملل، اقتصاد بين‌الملل، تجارت بين‌الملل، مديريت بازرگاني، برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي، توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، برنامه‌ريزي و تحليل سيستم‌ها، مديريت سيستم و بهره‌وري و مديريت سيستم‌ها در مقاطع كارشناسيارشد و دكترا دعوت به همكاري مي‌شود. محل خدمت پذيرفته‌شدگان تهران مي‌باشد. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 424 هفته‌نامه بازاركار مورخ 28/10/87 مراجعه و حداكثر تا دهم بهمن ماه نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=231480&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها