تسهيل تبديل وضعيت استخدامي مربيان پيماني و رسمي آزمايشي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   11 آبان 1389-02 November 2010بازدید 3456


معاون آموزشي وزارت علوم خبرداد: تسهيل تبديل وضعيت استخدامي مربيان پيماني و رسمي آزمايشي معاون آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري گفت : براساس مصوبه مورخ 15 تيرماه شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، تبديل وضعيت استخدامي مربيان پيماني و رسمي آزمايشي تسهيل شد. به گزارش آريا به نقل ازروابط عمومي وزارت علوم، حسين نادري منش افزود :با تصويب اين شورا مربياني که در تاريخ 1/10/1387به صورت پيماني يا رسمي آزمايشي دراستخدام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بوده اند به شرط داشتن حداقل ماندگاري سنوات استخدامي و همچنين کسب حداقل امتيازات تعيين شده تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل اعضاي هيات علمي ، و يا ارتقا به مرتبه استادياري ، بدون لزوم به احراز مرتبه دانشياري تبديل وضعيت مي يابند.

اخبار روزنامه ها