آگهي استخدام پيماني دانشگاه كاشان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس کارشناسارسال شده در   27 دی 1389-17 January 2011بازدید 9111


آگهي استخدام پيماني دانشگاه كاشان

دانشگاه كاشان در نظر دارد براي تأمين نيروي انساني موردنياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي و از محل سهميه استخدامي موضوع 88 معاونت توسعه مديريت سرمايه انساني رييس جمهور تعداد 9 از افراد واجد شرايط را /6/ 200 مورخ 22 /9/ مصوبه 56872 از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي، تخصصي، مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد. رديف جنسيت عنوان رشته شغلي شرايط احراز و رشته تحصيلي تعداد موردنياز مرد زن ١. كارشناس بازرگاني خارجي دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي مديريت بازرگاني 1 نفر * - ٢. مربي امور آموزشي دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي مهندسي شيمي (يك نفر) و كارشناسي فيزيك (يك نفر) 2 نفر * - ٣. حسابدار دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حسابداري 1 نفر - * ۴. كارشناس امور اداري دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي (گرايش سيستمهاي اطلاعاتي يا منابع گرايش مديريت ) MBA انساني، تشكيلات و روشها)، مديريت توسعه سازمان و منابع انساني) 1 نفر * - ۵. كارشناس برنامه و بودجه دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي گرايش مديريت مالي)، مديريت مالي، ) MBA تحصيلي مديريت مديريت بازرگاني (گرايش مالي) 1 نفر * - ۶. كارگزين دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي، مديريت بازرگاني 2 نفر * - ٧. مهندس برق دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي برق با گرايش قدرت 1 نفر * - ٢ شرايط عمومي استخدام :
< a href='http://www.unp.ir/' target='_blank' >استخدام < a href='http://www.digita.ir/' target='_blank' >سئوالات کارشناسی ارشد
- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي - تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران - داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران) - عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و عدم سابقه محكوميت جزائي موثر - دارا بودن توانايي جسمي و رواني متناسب با شغل موردنظر - نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني. - داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند. - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. شرايط اختصاصي استخدام: داشتن حداقل سن 20 سال تمام و حداكثر 40 سال تا تاريخ انتشار آگهي. تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد. 1367 ) به طور داوطلبانه خدمت /5/ 1359 لغايت 29 /6/ الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31 نموده اند، به ميزان حضور در جبهه و همچنين بستري و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحي ت در جبهه ه اي نبرد حق عليه باطل. ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها و جانبازان ار كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند شامل : همسر ، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال ج) آزادگان از شرط حداكثر سن معاف مي باشند. 1357 به خدمت اشتغال داشته اند /11/ د) داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاههاي اجرايي از تاريخ 22 به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها. مدارك موردنياز: - تكميل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تكميل گردد) - تصوير آخرين مدرك تحصيلي - تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر) - تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران) - رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 50000 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهور ي اسلام ي ايران، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي به عنوان حق شركت در آزمونه اي عمو مي و تخصص ي داوطلب ان استخدام (ايثارگران 50 % مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف ميباشند) 4 جديد، تمام رخ، پشت نويسي شده. (يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود.) × - دو قطعه عكس 3 - مدارك دال بر ايثارگري، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط. - مدارك دال بر بومي بودن - ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت ٣ نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام: 1389 با پست /10/ قرار داده و حداكثر تا تاريخ 30 A متقاضيان واجد شرايط، مدارك لازم را به ترتيب ذكر شده در پاكت 4 87317 ارسال نمايند. - سفارشي به نشاني كاشان، بلوار قطب راوندي، كدپستي 51167 به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريق ديگر ارسال شود ترتي ب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود. ملاك تاريخ ارسال مدارك رسيد پستي مي باشد. زمان و محل توزيع كارت: 1389 از /11/ كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي در روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ 18 و 19 8 لغايت 15 در محل دانشگاه توزيع خواهد شد. همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به / ساعت 30 اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. تحويل كارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه يا كارت ملي و يا به دارنده اصل شناسنامه يا كارت مل ي داوطلب امكانپذير است. مواد آزمون عبارتند از: الف) آزمون توانمنديهاي عمومي شامل: 1- زبان و ادبيات فارسي 2- زبان انگليسي عمومي 3-رياضي و آمار مقدماتي 4- فن آوري اطلاعات 5- معارف اسلامي 6- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني كه به تعداد ( 100 سئوال) چهارگزينه اي (با اعمال نمره منفي براي پاسخ غلط) طراحي خواهد شد. تبصره: اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سئوالات معارف اسلامي معاف ميباشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزي ع مي شود. ب) آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد. تذكرات: -1 ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ه اي جنگ تحميلي را دارند و نيز خانواده معظم شهداء، مفقودين و جانبازان از كارافتاده كل ي (غيرقادر به كار ) در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود. -1-1 از كل مجوز استخدامي 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران اختصاص دارد كه 25 درصد آن به فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و 5 درصد باقي مانده به ساير ايثارگران اختصاص دارد. 25 درصد سهميه فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب شده اند. انتخاب ايثارگران در حد سهم يه 5 درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد. ۴ -1-2 استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران و فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر از طريق رقابت ب ا ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت. -1-3 خانواده معظم آزادگان صرفا تا يك سال پس از آزادي آزاده، از اولويت قانوني برخوردار مي باشند. قيد شود، در غي ر « عضو خانواده جانباز از كارافتاده كلي، غيرقادر به كار » -1-4 در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله اين صورت اين افراد نمي توانند از مزاياي بند يك تذكرات بهره مند شوند. -1-5 جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران، ب ا ارائه تصو ير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند. -2 معلولين عادي به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتي ب نمره فض لي از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود. -3 انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت موردنياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي ( 60 درصد كل نمره آزمون) را كسب كرده اند، براساس بالاترين نمره فضلي آزمون تخصصي انجام خواهد شد. -4 اولويت انتخاب داوطلبان، در شرايط يكسان به ترتيب با داوطلبان بومي و شاغلين غيررسمي دانشگاه كاشان خواهد بود. ضمنا، بومي به افرادي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند: الف) محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي موردتقاضا براي استخدام يكي باشد. ب) حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنم ايي و متوسطه ) را در محل جغرافي ايي موردتقاض ا بر اي استخدام طي كرده باشد. ج) فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صور تي كه محل 3 سال از سنوات تحص يلي آنان (اعم از ابتد ايي، راهنم ايي و دبيرستان) با محل مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد، نيز بومي تلقي مي شوند. داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه ساير مدارك موردنياز ارسال دارند. -5 به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پ ايين تر از مقاطع تحص يلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل (به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواه ي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند) ترتيب اثر داده نخواهد شد. -6 مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد. و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد. -7 مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد. -8 انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه و گزينش صورت خواهد گرفت. ۵ برگ درخواست شغل از دانشگاه كاشان http://www.kashanu.ac.ir/

استخدام‌ مدرس به صورت دورکاری در گروه آموزشی متلب یار

استخدام کارشناس بازرگانی درشرکت ماگنولیا درساوه

استخدام کارشناس کنترل پروژه مسلط به نرم افزارهای مربوطه

استخدام كارشناس كنترل كيفيت در شهرك صنعتي شمس آباد

استخدام پشتيبان پروژه بليت الكترونيك

استخدام کارشناس مامایی و ویزیتور حرفه ای در شرکت رسانه ۲۴

استخدام كارشناس تجهيزات پزشكي

استخدام كارشناس توليد محتوا در حوزه ي گردشگري

استخدام فریلنسر مسلط به امور سایت در فروشگاه اینترنتی دلتا کالا

استخدام کارشناس حفاظت الکترونیک در خدمات ارتباطی اسکیونک

استخدام كارشناس بازرگاني در شركت دارويي رازي

استخدام کارشناس مالی در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

استخدام كارشناس فني در يك شركت معتبر در زمينه توليد سموم و كودهاي كشاورزي

استخدام کارشناس تحلیل سیستم ها در یک شرکت معتبر بازرگانی

استخدام کارشناس تولید محتوا در تجارت الکترونیک ستاره اصفهان

اخبار روزنامه ها