استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   11 بهمن 1390-31 January 2012بازدید 10433
استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

اطلاعيه آزمون بکارگيری نيروهای غيراستخدامی نظافتچی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان براي تأمين نيروي انساني غيراستخدامي مورد نياز براي امورنظافت واحدهاي تابعه خود در نظر دارد بر اساس بند 5 صورتجلسه مورخ 22/8/1390 هيأت رئيسه دانشگاه تعدادي از افراد واجد شرايط وثبت نام شده را از طريق آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت قراردادي جذب نمايد.اطلاعيه آزمون بکارگيری نيروهای غيراستخدامی گروههای آموزشی و امور اداري در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان براي تأمين نيروي انساني غيراستخدامي مورد نياز خود در گروههاي آموزشي و امور اداري در نظر دارد بر اساس بند 4 صورتجلسه مورخ 18/10/1390 و بند 6 صورتجلسه مورخ 11/8/1390 هيأت رئيسه دانشگاه تعدادی از افراد واجد شرايط وثبت نام شده را از طريق آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي و گزينش به صورت قراردادي جذب نمايد.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استخدام کاشان
اخبار روزنامه ها