استخدام پيماني وزارت صنايع و معادن

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس صنایع و مکانیک ارسال شده در   07 آذر 1388-28 November 2009بازدید 17853


استخدام پيماني وزارت صنايع و معادن

وزارت صنايع و معادن براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات آشوري از ٨٧ و /١٠/ ١٨٠۶ مورخ ١۶ / ٨۴ و شماره ٩٧٧۴٨ /٩/ ٨٢ مورخ ٢٣ - محل مجوزهاي استخدامي شماره ١۵٢٧٧۵ ٨٧ معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور /١٢/ ٢٠٠ مورخ ٢۴ / شماره ٩٧٧۴٨ مربوط به برنامه چهارم توسعه ، تعداد ( ١٢٣ ) نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي ، تخصصي ، مصاحبه (تخصصي) و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد. ردیف عنوان رشته و طبقه شغلي محل جغرافيايي خدمت تعداد موردنیاز جنسيت شرايط احراز مرد /زن http://www.mim.gov.ir/index.php?module=content&func=viewpage&pageid=10792&ok=1
اخبار روزنامه ها