جذب هیئت علمی در 6 زیرنظام آموزشی/ کمترین و بیشترین میزان جذب

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   05 آذر 1390-26 November 2011بازدید 8015جذب هیئت علمی در 6 زیرنظام آموزشی/ کمترین و بیشترین میزان جذبوضعیت موجود و مطلوب توزیع اعضای هیئت علمی در دانشگاههای کشور نشان می دهد، فاصله، تا رسیدن به شرایط مطلوب جذب هیئت علمی در مرتبه های مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی دانشگاههای مختلف با تفاوتهای کمی و کیفی رو به رو است.

در طرح آمایش آموزش عالی برای رسیدن به وضعیت مطلوب جذب هیئت علمی مقایسه ای میان دانشگاههای بزرگ کشور صورت گرفته است.

در جدول زیر مشاهده می شود تعداد کل مربیان، استادیاران، دانشیاران و استادان زیرنظامهای آموزشی کشور با یکدیگر مقایسه و در نهایت عدد اصلی وضعیت مطلوب اعلام شده است.
جدول وضعیت موجود و مطلوب توزیع اعضای هیئت علمی کشور

ردیف

زیرنظام

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

1

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3640

9874

2913

1409

17836

34118

2

دانشگاه پیام نور

1139

766

42

10

1957

3360

3

دانشگاه آزاد اسلامی

19847

7089

686

517

28139

38000

4

موسسات غیرانتفاعی غیردولتی

2006

554

80

73

2713

12500

5

سایر دستگاههای اجرایی

443

348

41

6

838

20000

6

دانشگاه فنی و حرفه ای

83

84

6

0

173

1176

7

جمع

27158

18715

3768

2015

51656

109154در این میان کمترین میزان جذب هیئت علمی در وضعیت مطلوب متعلق به دانشگاه فنی و حرفه ای و بیشترین میزان جذب هیئت علمی در وضعیت مطلوب به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد.


جذب هیئت علمی،زیرنظام آموزشی،کمترین،بیشترین میزان جذب
اخبار روزنامه ها