استخدام عضو هيات علمي در دانشگاه تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   14 مهر 1388-06 October 2009بازدید 3198


استخدام عضو هيات علمي در دانشگاه تهران

اطلاعيه دعوت به همکاري متقاضيان استخدام به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه تهران گروه جغرافياي انساني دانشکده جغرافيا دانشگاه تهران به منظور تکميل کادر هيات علمي خود از بين دارندگان مدرك دکتري ، بر اساس مقرر ات وزارت علوم، تح قيقات و فناوري و شرايط مندرج در آدرس اعلام شده در سايت دانشگاه www.ut.ac.ir استخدام مي نمايد. رشته هاي مورد نياز رشته مورد نياز- تعداد مورد نياز جغرافياي سياسي- 3 نفر جغرافياي و برنامه ريزي شهري - 1 نفر جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - 1 نفر http://www.ut.ac.ir/fa/news/1/bodyView/22/اطلاعيه.دعوت.به.همکاري.متقاضيان.استخدام.به.عنوان.عضو.هيات.علمي.در.دانشگاه.تهران.html
اخبار روزنامه ها