آگهي استخدام پيماني داخلي دانشگاه علوم پزشکي کرمان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   27 آبان 1388-18 November 2009بازدید 26488


آگهي استخدام پيماني داخلي دانشگاه علوم پزشکي کرمان

آگهي استخدام پيماني داخلي دانشگاه علوم پزشکي کرمان دانشگاه علوم پزشکي و خـــــدمات بهداشتي درمانـــــي اســتان کرمان جهت تــامين نيروي انساني مورد نياز خود تعداد 240 نفر را به صورت پيــــــماني به استناد مـــصوبه مورخ 10/5/88 هيات امناء دانشگاه و از محــــل مجوز شـــــماره 53868 - 14/2/88 سهميــــــه تخصصي وزارت بــــــهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و از محـــل باقيمانده مــــجوز شماره 420608 - 15/10/87 سهميه تخـــــصصي وزارت متبوع از ميان افراد واجد شرايط و از طريق برگزاري آزمون عمومي و تخصصي و انــــجام مراحل گــــزينش براي خـــــدمت در واحدهاي تابعه خوداستخدام مي نمايد . هزينه شرکت در آزمون استخدامي براي رشته شغلي بهيار 20000 ريال و براي ساير رشته هاي شغلي 33000 ريال ميباشد . جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد . http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=2473
اخبار روزنامه ها