آگهی استخدام عضو هیأت علمی دانشگاه شریف

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 5108


آگهی استخدام عضو هیأت علمی دانشگاه شریف 1389- ليست تخصصهاي مورد نياز دانشكدهها و مراكز در سال تحصيلي 90 دانشگاه صنعتي شريف رديف نام دانشكده / مركز تخصصهاي مورد نياز 1 مهندسي انرژي دكتري - مهندسي سيستمهاي انرژي ( و تخصصهاي مرتبط از رشتههاي مهندسي برق قدرت، مهندسي مكانيك (تبديل انرژي ) و مهندسي نفت و گاز ) دكتري - مهندسي پرتو پزشكي دكتري - گداخت هستهاي 2 مهندسي برق گرايش مخابرات گرايش قدرت گرايش كنترل گرايش الكترونيك ديجيتال گرايش سيستمهاي ديجيتال دكتري - سيستمهاي مخابرات نوري دكتري - الكترومغناطيس، پراكندگي امواج و سنجش از دور دكتري - تئوري و طراحي آنتن دكتري - پردازش صوت و تصوير دكتري - مخابرات بيسيم و سيار دكتري - شبكه مخابرات دادهها و امنيت شبكههاي كامپيوتري دكتري - طراحي ماشينهاي الكتريكي و مدارهاي مغناطيسي دكتري - حفاظت سيستمهاي قدرت High power IC Design دكتري - اكترونيك قدرت با تخصص در دكتري - رباتيك – هوش مصنوعي – محاسبات نرم- اتوماسيون و ابزار دقيق – تخمين و ناوبري - Automotive control- System biology- Quantum control- Fault detection- Hybrid سيستمهاي دكتري - الكترونيك ديجيتال دكتري - مدارهاي مجتمع آنالوگ و ديجيتال دكتري - ادوات نيمه هادي دكتري - سيستمهاي رباتيك دكتري - شبكههاي كامپيوتر Embedded Systems دكتري - سيستمهاي نهفته دكتري - سيستمهاي مجتمع الكترونيكي 3 مهندسي شيمي و نفت دكتري - مهندسي نفت ( بالادستي ) : گرايشهاي مختلف دكتري – محيط زيست : گرايش آلودگي هوا دكتري - مهندسي فرايند: گرايش ( تحليل فرآيندها – مدل سازي – انتگراسيون فرآيند ) دكتري - كنترل شبيه سازي : (Robust Process Control) گرايش كنترل مقاوم فرآيندهاي شيميايي (plant-Wide Optimization Control) بهينه سازي و كنترل مقاوم فرآيندهاي گسترده دكتري - صنايع غذايي با تخصص صنايع غذايي Bioleaching - دكتري - بيوتكنولوژي محيط زيست – بيوتكنولوژي نفت دكتري - مهندسي پزشكي 3 مهندسي صنايع دكتري - مهندسي صنايع ( در گرايشهاي ساخت و توليد ، ارگونومي ، فناوري اطلاعات ) 4 مهندسي و علم مواد دكتري - در روشهاي نوين جوشكاري دكتري - بيو مواد دكتري - شبيه سازي و زمينههاي نو در ريختهگري دكتري - كامپوزيتهاي سراميكي، خواص مكانيكي و فيزيكي سراميكها دكتري - خوردگي داغ فلزات دكتري - هيدرومتالورژي دكتري - خواص فيزيكي، مواد فلزي پيشرفته دكتري - سنتز و خواص فيزيكي پليمرها 5 مهندس ي عمران دكتري - مديريت ساخت دكتري - آب و محيط زيست دكتري - سازه دكتري - زلزله دكتري - ژئوتكنيك دكتري - راه و ترابري 6 مهندسي كامپيوتر دكتري - علوم كامپيوتر (مهندسي نرم افزار، سيستمهاي نرم افزاري، پايگاه دادهها، علوم نظري كامپيوتر ) دكتري - معماري كامپيوتر ، شبكههاي كامپيوتري، معماري پردازندههاي سيگنال روباتيك، زبانشناسي رايانهاي، ،( HCI ) دكتري - بيوانفورماتيك، هوش مصنوعي نمادين، تعامل انسان و كامپيوتر محاسبات نرم، مهندسي دانش دكتري - فناوري اطلاعات ( تجارت الكترونيكي، سيستمهاي اطلاعاتي و مديريتي ) دكتري - شبكههاي كامپيوتري و امنيت شبكه 7 مهندسي مكانيك مكانيك جامدات فرآيندهاي ساخت ارتعاشات و سيستمهاي ممتد كنترل و رباتيك طراحي حرارت و سيالات (تجربي، تحليلي يا عددي) متقاضيان با تجربه در زمينه كارهاي آزمايشگاهي داراي اولويت ميباشند. بيو مكانيك مهندسي دريا دكتري - تحليل مواد هوشمند دكتري - تحليل تجربي تنش دكتري - نانو مكانيك محاسباتي دكتري - مواد مركب دكتري - ساخت در مقياس ميكرو نانو ساخت و كاربرد مواد نوين مهندسي ،( RT/RP) دكتري - روشهاي ساخت غير سنتي CAD/CAM ،( DFMA ) دكتري - طراحي براي ساخت و مونتاژ (NDE) دكتري - مترو لوژي و روشهاي ارزيابي كيفيت محصول دكتري - آكوستيك و كنترل نويز دكتري - ارتعاشات غير خطي دكتري - ارتعاشات تجربي NEME/NEMS دكتري - سيستمهاي ميكرو و نانو الكترومكانيكي ( مدلسازي، طراحي و كاربرد ) دكتري - تئوريهاي جديد طراحي، طراحي ابراز و تجهيزات، طراحي و توسعه محصول دكتري - مكانيك سيالات دكتري - توربو ماشين ( Micro-fluidics ) دكتري - ميكروسيال دكتري - تبديل انرژي و محيط زيست دكتري - بيو مكانيك توانبخشي و حركت دكتري - بيو مكانيك ارتوپدي و كلينيكي دكتري - جراحي رباتيك دكتري - هيدرو ديناميك تحليلي، عددي و تجربي، مهندسي اقيانوس دكتري - طراحي و ساخت سازههاي فرا ساحل، ماشين آلات و محركهاي دريائي دكتري - طراحي و ساخت كشتي، روشهاي تجربي در مهندسي دريا 8 مهندسي هوافضا دكتري - مهندسي هوافضا ( كليه گرايشها ) در زمينههاي مرتبط با هوافضا 9 علوم رياضي دكتري - رياضيات ( كليه تخصصها ) دكتري - علوم كامپيوتر ( كليه تخصصها ) ( Bioorganic 10 شيمي دكتري - شيمي آلي ( با تجربه پژوهشي در زمينه دكتري - شيمي معدني ( با تخصصهاي شيمي حالت جامد، بيوشيمي معدني ) توضيح : متخصص توسعه سيستمهاي دستگاهي در تجزيه ) ) Instrumentation Analyst دكتري - شيمي تجزيه دكتري - شيمي فيزيك 11 فيزيك دكتري - فيزيك ذرات، ميدانها، گرانش و كيهان شناسي دكتري - فيزيك ماده چگال و فيزيك مواد دكتري - فيزيك اتمي، مولكولي و اپتيكي دكتري - فيزيك آماري، غيرخطي و ماده چگال نرم 12 مديريت و اقتصاد گروه مديريت گروه اقتصاد دكتري - مديريت مالي دكتري - رفتار و رهبري سازماني دكتري - مديريت منابع انساني دكتري - توسعه سازماني و تئوريهاي سازمان دكتري - سيستمهاي اطلاعاتي دكتري - كارآفريني دكتري - بازاريابي دكتري - مديريت استراتزيك دكتري - مديريت پروژهها دكتري - مديريت تكنولوژي دكتري - اقتصاد كلان دكتري - اقتصاد مالي دكتري - اقتصاد سنجي دكتري - اقتصاد بينالملل دكتري - اقتصاد سياسي دكتري - اقتصاد بخش عمومي دكتري - پول،بانكداري و بيمه دكتري - اقتصاد نيروي كار دكتري - اقتصاد مديريت دكتري - اقتصاد رياضي دكتري - اقتصاد صنعتي دكتري - اقتصاد توسعه و تئوري بازي IO - دكتري 13 مركز معارف اسلامي دكتري - فلسفه و كلام اسلامي دكتري - فرهنگ و تمدن اسلامي دكتري - علوم قرآني و حديث 14 مركز زبانهاي خارجي دكتري - زبان شناسي رايانهاي دكتري - زبان و ادبيات فارسي دكتري - آموزش زبان انگليسي 15 پژوهشكده علوم و فناوري نانو دكتري - در زمينههاي تحقيقاتي مرتبط با علوم و فناوري نانو 16 كارگاههاي آموزشي كارشناسي ارشد - مهندسي مكانيك با گرايش ساخت و توليد ( حداقل 3 سال سابقه آموزشي و پژوهشي ) كارشناسي ارشد - مهندسي مكانيك با گرايش خودرو ( حداقل 3 سال سابقه آموزشي و پژوهشي ) كارشناسي ارشد - مهندسي برق با گرايش الكترونيك يا قدرت ( حداقل 3 سال سابقه آموزشي و پژوهشي ) كارشناسي ارشد - مهندسي مواد با گرايش شكلدهي ( حداقل 3 سال سابقه آموزشي و پژوهشي ) كارشناسي ارشد - مهندسي مواد با گرايش جوشكاري ( حداقل 3 سال سابقه آموزشي و پژوهشي ) عضو هيأت ميبايستي علاقمند به تدريس و تدوين برنامههاي جديد و تحقيقات علم ي و آزمايشگاه ي در زمينه ها ي مو رد نظر در سطوح كارشناسي و تحصيلات تكميلي در دانشگاه صنعتي شريف و واحدهاي وابسته باشد. ارائه توانائي براي ارتباط با صنعت و ايجاد راهبري تحقيقات صنعتي عامل مثبتي در انتخاب خواهد بود. داوطلبان بايستي داراي مدرك اخذ شده دكتر ي در كلي ه رشته ه اي مذكور يا رشتههاي مرتبط از يكي ار دانشگاههاي معتبر دنيا با سوابق آكادميك و انتشارات در زمينه مورد درخواست بوده و در دوره كارشناسي و تحصيلات تكميلي نيز از سوابق تحصيلي درخشان برخوردار باشند. در شرايط برابر به داوطلبان داراي سوابق فعال صنعتي مرتبط با زمينه مربوطه اولويت داده ميشود. داوطلبان بايستي مداركي شامل: شرح حال و سوابق حرفه اي ، ري ز نمرات و مدارك مقاطع مختلف تحصيلي، ليست انتشارات، نام و آدرس سه نفر بعنوان مرجع علمي و يا نامه محرمانه از ا يشان، و نامه اي مبن ي بر برنامهها و زمينههاي مورد علاقه خود كه در آن به زمينه تخصصي مورد تقاضا از ليست فوق اشاره شده باشد را حداكثر تا تار يخ 89/4/5 به آدرس : تهران – خيابان آزادي – دانشگاه صنعتي شريف دبيرخانه جذب اعضاي هيأت علمي واقع در دفتر ارزشيابي، سنجش و نظارت 11155 ارسال نمايند. - صندوق پستي : 8639 مراجعه فرمائيد. www.sharif.ac.ir ضمناً براي تهيه فرمهاي استخدام ميتوانيد به سايت


استخدام عضو هیأت علمی
اخبار روزنامه ها