استخدام در هیئت علمی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام قمارسال شده در   05 دی 1392-26 December 2013بازدید 11386استخدام در هیئت علمی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع) استان قم

پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق علیه السلام ، در استان قم به منظور تکمیل اعضای هیئت علمی پژوهشی مورد نیاز خود را از میان برادران مومن و متعهد طبق جدول و شرایط ذیل ،عضو می پذیرد.

ردیف 1/ عنوان رشته: علوم دفاعی/ گرایش: مدیریت دفاع ملی/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری/ تعداد: 2/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 2/ عنوان رشته: امنیت ملی/ گرایش: امنیت ملی/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری/ تعداد: 2/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 3/ عنوان رشته: مدیریت/ گرایش: مدیریت آموزشی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 4/ عنوان رشته: مدیریت/ گرایش: برنامه ریزی فرهنگی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 5/ عنوان رشته: مدیریت/ گرایش: مدیریت راهبردی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 6/ عنوان رشته: مدیریت/ گرایش: رفتار سازمانی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 7/ عنوان رشته: جامعه شناسی/ گرایش: جامعه شناسی فرهنگی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 8/ عنوان رشته: جامعه شناسی/ گرایش: گروه های اجتماعی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 9/ عنوان رشته: جامعه شناسی/ گرایش: بررسی مسائل اجتماعی ایران/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 2/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 10/ عنوان رشته: جامعه شناسی/ گرایش: علوم ارتباطات اجتماعی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 11/ عنوان رشته: روانشناسی/ گرایش: روانشناسی تربیتی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 2/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 12/ عنوان رشته: اقتصاد/ گرایش: اقتصاد اسلامی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 13/ عنوان رشته: علوم سیاسی/ گرایش: جامعه شناسی سیاسی/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 14/ عنوان رشته: علوم سیاسی/ گرایش: اندیشه سیاسی/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 2/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 15/ عنوان رشته: علوم سیاسی/ گرایش: مسائل ایران/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 2/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 16/ عنوان رشته: روابط بین الملل/ گرایش: مسائل منطقه ای/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 2/ ملاحظات: مسلط به زبان انگلیسی
ردیف 17/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: فقه الاقتصاد/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی

ردیف 18/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: فقه سیاسی/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 19/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: فقه ارتباطات در رسانه/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 20/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: تفسیر تطبیقی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 21/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: نهج البلاغه/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 22/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: فلسفه دین/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 23/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: کلام جدید/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 24/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: کلام تطبیقی/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 25/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: فرق و مذاهب/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 26/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: تاریخ تشیع/ مقطع تحصیلی: دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 27/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: تاریخ تمدن اسلامی/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 28/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: تاریخ اهل بیت/ مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی
ردیف 29/ عنوان رشته: الهیات معارف اسلامی/ گرایش: تاریخ اسلام    / مقطع تحصیلی: دکتری یا دانشجوی دکتری / تعداد: 1/ ملاحظات: مسلط به زبان عربی

شرایط جذب :

حداکثر سن ۳۵ سال برای دانشجویان دکتری و ۴۵ سال برای دارندگان درجه دکتری
دارا بودن مدرک دکتری تخصصی ی دانشجوی دکتری برابر جدول مذکور
قبولی در مصاحبه علمی پژوهشی
اخذ امتیازات دستورالعمل جذب هیئت علمی پژوهشکده
اخذ صلاحیت علمی و عمومی از وزارت علوم – چاپ حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در نشریات مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در زمینه رشته تخصصی مربوطه الزامی است
اهل قلم بودن و دارای کتب یا پژوهش های تخصصی
داشتن آمادگی لازم جهت پژوهش در رشته تخصصی مربوطه

تذکرات :

پذیرفته شدگان ( غیر پاسدار ) پس از حداقل ۳ سال خدمت پیمانی و انجام دوره های آموزشی مورد نیاز ، به استخدام رسمی سپاه درآمده و پس از ۲ سال و کسب امتیازات صلاحیت های علمی و عمومی وزارت علوم ، به عضویت رسمی آزمایشی هیئت علمی درخواهند آمد
پذیرفته شدگان در طول مدت خدمت از تمامی مزایای خدماتی و رفاهی سپاه ( خدمات درمانی نیروهای مسلح ، بیمه عمر ، مکمل و خانواده ، دفترچه اتکا ، مزایای مسکن ، تسهیلات وام و … ) طبق ضوابط و مقررات بهره مند خواهند شد
پاسداران رسمی پس از ۲ سال فعالیت پژوهشی در پژوهشکده و تایید صلاحیت علمی و عمومی وزارت علوم به عضویت رسمس آزمایشی هیئت علمی در خواهد آمد
روحانیون در صورت داشتن مدرک سطح ۴ حوزه و یا تحصیل در مقطع دکتری ، پس از سیر مراحل گزینش به عضویت سپاه در آمده و پس از ۲ فعالیت پژوهشی در پژوهشکده و تایید صلاحیت علمی و عمومی وزارت علوم به عضویت رسمی آزمایشی هیئت علمی در خواهد آمد

مدارک لازم :

اصل و روگرفت از مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ( برای مدرک تحصیلی خارج از کشور ارائه تصویر ارزشیابی شده آن الزامی است )
اصل و روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
اصل و روگرفت کارت پایان خدمت و یا مدرکی که بیانگر وضعیت نظام وظیفه متقاضی باشد
یک نسخه از ریز نمرات و پایان نامه دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد
رزومه علمی به همراه یک نسخه از آثار و تالیفات شامل : مقالات منتشر شده ، کتاب ، گزارش علمی ، طرح های تحقیقاتی و …
دو معرفی نامه از اساتید و متخصصان برجسته رشته مربوطه
گواهی تایید سابقه ایثارگری ( در صورت دارا بودن )
گواهی فعالیت و رتبه های علمی ، فرهنگی و … ( در صورت دارا بودن )

زمان مراجعه: از تاریخ درج اطلاعیه تا تاریخ ۲۵ بهمن ۹۲ ( به استثنا روزهای تعطیل )

مکان: متقاضیان می توانند جهت ثبت نام اولیه به سایت زیر مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر همه روز به جز ایام تعطیل با شماره زیر تماس حاصل نمایند:

وبسایت: www.tooba.net
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۳۵۳۲۹
استخدام هیئت علمی استخدام هیئت علمی در قم استخدام هیئت علمی در قم استخدام عضو هیئت علمی
اخبار روزنامه ها