نمونه قرارداد ( یک هشتم سهم ارث همسر متوفی) سنداعلام رسید ثمنیه

مجموعه  نمونه قراردادها / نمونه قراردادهای امور خانوادهارسال شده در   18 آذر 1392-09 December 2013بازدید 4050

 ( یک هشتم سهم ارث همسر متوفی) سنداعلام رسید ثمنیه
سنداعلام رسید ثمنیه

اینجانب : ........................ ............ فرزند آقای ............ .......... و نام مادر خانم .................... دارای شناسنامه شماره : ........ .................. صادره از : ........................ متولد : ................ ساکن : ..................................... ................................................................ ....................... ......... همسر مرحوم : ................. ................ با التفات به گواهی حصر وراثت شماره ............. مورخ   /   /   13 صادره از شعبه ......... دادگاه حقوقی 2 تهران و گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ............... مورخ    /   /   13 صادره از سرممیزی ............. ارث تهران بموجب این سند رسمی اظهار و اعلام می دارم که کلیه سهم الارث خود از آن مرحوم (ثمنیه اعیانی) را از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول و غیرمنقول و نیز تمام مهریه خود را از سایر ورثه قانونی آن مرحوم دریافت و وصول نموده و دیگر هیچگونه حقی نسبت بماترک آن مرحوم ندارم و ضمن عقد خارج لازم ( که بطور شفاهی عقد خارج لازم فی مابین اینجانب و ورثه آن مرحوم منعقد گردیده) هر گونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضررّ و غیره سلب و ساقط نموده و می نمایم.

تاریخ :  ........................ ماه یکهزار و سیصد و .................................. 13 شمسی .

محل امضاء :

 

    یکشنبه, 28 مهر 1392
    تعداد نمایش: 242

    طبقه بندی: امورخانواده, گواهی و اقرار نامه
    نسخه قابل چاپ:

بعدی >
نمونه قرارداد (یک هشتم سهم ارث همسر متوفی) سنداعلام رسید ثمنیه نمونه قرارداد( یک هشتم سهم ارث همسر متوفی) سنداعلام رسید ثمنیه نمونه ( یک هشتم سهم ارث همسر متوفی) سنداعلام رسید ثمنیه
اخبار روزنامه ها