نمونه قرارداد سند اقرار به نداشتن همسر

مجموعه  نمونه قراردادها / نمونه قراردادهای امور خانوادهارسال شده در   18 آذر 1392-09 December 2013بازدید 13284سند اقرار به نداشتن همسر

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ........................ دارای شناسنامه شماره : ............................ صادره از : ........................... متولد : ........... ساکن  : .......... ...................... ...................................... ................... ....... ............ .......... .............. بموجب این سند اقرار می نماید که دارای همسری نیستم .

تاریخ :           ...................... ماه یکهزار و سیصد و............................ 13 شمسی .

محل امضاءنمونه قرارداد سند اقرار به نداشتن همسر نمونه سند اقرار به نداشتن همسر قرارداد سند اقرار به نداشتن همسر
اخبار روزنامه ها