نمونه قرارداد سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران

مجموعه  نمونه قراردادها / نمونه قراردادهای امور خانوادهارسال شده در   18 آذر 1392-09 December 2013بازدید 55417نمونه سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ............... مقیم کشور .................................. شهر ............................... بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ........................................... فرزند ............................ بشماره شناسنامه ............................ صادره از ...................... متولد ...../ ..... / ................ مبنی بر ازدواج دائم ایشان با آقای ......................................... فرزند.................. بشماره شناسنامه .................... صادره از ...................... به هر مقدار مهریه و با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام می دارم .

نمونه قرارداد سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران قرارداد سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران نمونه سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران
اخبار روزنامه ها