اولین همایش اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / فرهنگی و مذهبیارسال شده در   02 آذر 1392-23 November 2013بازدید 911

اولین همایش اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق

 برگزار كنندگان: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
مهلت ارسال چكيده مقالات: --
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 آذر 1392
تاريخ برگزاري همايش: 7 اسفند 1392
سايت همايش: www.srttu.edu
تلفن تماس دبيرخانه: 22970060--2626
آدرس دبيرخانه: تهران- لویزان- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی- دانشکده علوم انسانی
محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی- دانشکده علوم انسانی
ایمیل: ncitv@srttu.edu
محورهاي همايش:
پژوهش و ارزش هاي اخلاقي

آموزش و ارزش هاي اخلاقي

علوم و ارزش هاي اخلاقي

پژوهش و ارزش هاي اخلاقي

وضعيت اخلاق در پژوهش

تهيديدها و فرصت هاي پژوهشي با تأكيد بر مؤلفه اخلاق

آسيب شناسي پژوهش و ارزش هاي اخلاقي

جايگاه و نقش اخلاق در پژوهش

اخلاق به مثابه علم در پژوهش

نقش آراستگي استاد به ارزش هاي اخلاقي در پژوهش

نقش محتواي برنامه درسي در اخلاق پژوهش

نقش پژوهش در نهادينه كردن ارزش هاي اخلاقي

سرقت ادبي به عنوان ضد ارزش پژوهشي

آموزش و ارزش هاي اخلاقي

وضعيت اخلاق در آموزش

تهديد و فرصت هاي آموزشي با تأكيد بر مؤلفه اخلاق

آسيب شناسي آموزش و ارزش هاي اخلاقي

جايگاه و نقش آموزش در اخلاق

اخلاق به مثابه علم در آموزش

نقش آراستگي استاد به ارزش هاي اخلاقي در آموزش

وضعيت اخلاق در علوم

جايگاه و نقش اخلاق در علوم

ارزش هاي اخلاقي از منظر جامعه شناسي

ارزش هاي اخلاقي از منظر روان شناسي

ارزش هاي اخلاقي از منظر اقتصادي

ارزش اخلاقي از منظر علوم اجتماعي

ارزش اخلاقي از منظر علوم پايه

ارزش اخلاقي از منظر علوم فني و مهندسي

ارزش اخلاقي از منظر هنر

ارزش هاي اخلاقي و نهادها

سهم دو نهاد حوزه و دانشگاه در نهادينه كردن ارزش هاي اخلاقي

وضعيت ارزش هاي اخلاقي در حوزه

وضعيت ارزش هاي اخلاقي در دانشگاه

نهادهاي فرهنگي و ارزش هاي اخلاقي

هنر و ارزش هاي اخلاقي

خانواده و ارزش هاي اخلاقي

رسانه ها و ارزش هاي اخلاقياخبار روزنامه ها