همایش نفت وتوسعه اقتصادی

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / انرژیارسال شده در   22 آبان 1392-13 November 2013بازدید 944


 محورهاي همايش------------

1. توسعه صنایع پایین دستی و ارزش افزوده نفت [موانع، راهکارها، فرصت ها و چالش ها]
2. نفت، بودجه دولت و توسعه [انضباط مالی، نظام مالیاتی، ترانزیت، ارائه خدمات، یارانه]
3. توسعه ظرفیت¬های تولیدی جایگزین نفت [کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات]
4. بهبود نظام مالی و جایگزینی منابع مالی نفتی [بازار سرمایه، بازار پولی (بانکی)، تأمین مالی]
5. مدیریت درآمدهای نفتی و توسعه [عملکرد موجود، عملکرد مطلوب، بررسی مقایسه ای، صندوق درآمدهای نفتی]
6. الزامات نهادی اقتصاد غیر متکی به نفت [فضای کسب و کار، قوانین و مقررات، رانت، فساد، اصل 44 قانون اساسی، حکمرانی خوب، دانش، فرهنگ و ساختارهای فکری]
7. رویکردهای اقتصادی به نفت
8. نفت و عدالت
9. بررسی اقتصاد نفت در ایران از دیدگاه اقتصاد اسلامی
10. دیگر موضوع¬های مرتبط (نفت و جهانی شدن، نفت و محیط زیست، بیماری هلندی و مانند آن)
---------
نشست¬ها
نشست 1:
«توسعه صنایع پایین دستی و تولیدات جایگزین نفت»
دوشنبه 6 آبان 1392 دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
نشست 2:
« نهادها، نفت وتوسعه»
دوشنبه 20 آبان 1392 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
نشست 3:
«اقتصاد غیر متکی به نفت»
دوشنبه 27 آبان 1392 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نشست 4:
«مدیریت درآمدهای نفتی»
دوشنبه چهار آذر1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نشست 5:
«اقتصاد نفت در ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی»
دوشنبه 12 آذر 1392 پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
نشست 6:
«نفت، بودجه دولت و توسعه اقتصادی»
دوشنبه 19 آذر 1392 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
نشست 7:
« بهبود نظام مالی و جایگزینی منابع مالی نفتی [بازار سرمایه، بازار پولی(بانکی)،تأمین مالی]»
دوشنبه 26 آذر 1392 دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
محورهاي همايش   
برگزار كنندگان: مرکز مطالعات نفت و توسعه اقتصادی
انجمن اقتصاد اسلامی ایران
دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه اصفهان
دانشگاه آزا داسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری کشور
مهلت ارسال چكيده مقالات: 20 آذر 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 دی 1392
تاريخ برگزاري همايش: 30 بهمن 1392
سايت همايش: www.oaed.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 021-66900266
آدرس دبيرخانه: تهران- پایین تر از میدان توحید- خیابان نیایش شرقی- پلاک 37- طبقه پنجم- واحد504
محل برگزاري: تهران
ایمیل: info@oaed.ir

اخبار روزنامه ها