پنجمین همایش فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / سلامت و بهداشتارسال شده در   22 آبان 1392-13 November 2013بازدید 741


 محورهاي همايش----------

.ترسیم جغرافیای مفهومی و ماهیت تربیت دینی و تربیت اخلاقی

الف: مبانی فلسفی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- مبانی معرفت‌شناختی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی با تربیت اخلاقی

- مبانی ارزش شناختی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی با تربیت اخلاقی

ب: مبانی فلسفی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی و تربیت اخلاقی با تربیت معنوی [1]

- مبانی معرفت‌شناختی و ارزش شناختی وجوه اشتراک و افتراق تربیت دینی با تربیت معنوی

- مبانی معرفت‌شناختی و ارزش شناختی وجوه اشتراک و افتراق تربیت اخلاقی با تربیت معنوی

ج: مبانی فلسفی و ماهیت تربیت دینی و تربیت اخلاقی (به تفکیک)

- مبانی هستی شناختی، انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش شناختی تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- ماهیت تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- تبیین و نقد رویکردها در تربیت دینی و تربیت اخلاقی (رویکرد عقلی، رویکرد نقلی، فضیلت گرا، غمخواری و ...)

- اهداف، اصول و روش های تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- وجوه اشتراک و افتراق تربیت اخلاقی با سایر ساحت های تربیت (تربیت اجتماعی، تربیت مدنی و شهروندی و ...)

- پیامدها و آثار تربیت دینی از منظر فلسفی (انسان‌شناسی و ...)

2. بایسته‌های تربیت دینی و تربیت اخلاقی

الف: نقش معلم و مربی در تربیت دینی و اخلاقی

-مبانی فلسفی اخلاق تدریس

-بررسی انتقادی روش های تدریس دروس دینی و اخلاقی از منظر فلسفه تربیت

-روش‌شناسی آموزش ارزش های دینی و اخلاقی

- ماهیت ارزشیابی در ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی

ب: حدود و ثغور جایگاه زبان در تربیت دینی و اخلاقی

- تحلیل فلسفی نقش و جایگاه زبان در تربیت دینی و اخلاقی

- تحلیل فلسفی نقش و جایگاه سکوت در تربیت دینی و اخلاقی

- تحلیل فلسفی نقش گفتگو در تربیت دینی و تربیت اخلاقی

ج: دموکراسی و تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- تحلیل فلسفی نقش حکومت در تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- تحلیل جایگاه گشودگی و مدارا در تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- تحلیل نقش فرهنگ در تربیت دینی و تربیت اخلاقی

3. وضعیت موجود تربیت دینی و تربیت اخلاقی در ایران و جهان

الف: نقد و بررسی فلسفی اسناد پشتیبان و برنامه‌های درسی رسمی و غیررسمی تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- نقد و بررسی فلسفی سیاست‌گذاری های رسمی و غیررسمی تربیت دینی و تربیت اخلاقی (حجاب و عفاف، تفکیک جنسیتی و...)

- نقد و بررسی فلسفی کتب درسی مرتبط با تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- نقد و بررسی فلسفی برنامه‌های غیررسمی مرتبط با تربیت دینی و تربیت اخلاقی (آموزش عالی، رسانه‌ها، مساجد، حوزه‌های علمیه و ...)

- نقد و بررسی فلسفی وضعیت موجود چگونگی ارزشیابی در قلمروی تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- فراتحلیل و نقد پایان‌نامه‌ها و همایش‌های انجام شده مرتبط با تربیت دینی و تربیت اخلاقی

ب: تحلیل فلسفی واقعیت های تربیت دینی و اخلاقی در مدارس و جامعه امروز ایران

- آسیب‌شناسی و تحلیل فلسفی واقعیت های موجود تربیت دینی و اخلاقی در مدارس و جامعه امروز ایران (دین‌گریزی، دین‌ستیزی، گرایش به عرفان‌های کاذب، مسائل تربیت جنسی و...)

- پژوهش‌های کیفی بینش‌سنجی و نگرش‌سنجی فلسفی مربیان و متربیان در ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی (پژوهش‌های زیست‌نگاری، پدیدارشناسی، پدیدار نگاری، مردم‌نگاری و ...)

ج: تبیین نگاه فلسفی و ماهیت تربیت دینی و تربیت اخلاقی در جوامع و نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف جهان

- فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی در متون دینی، سیره عملی پیشوایان دینی و اندیشمندان اسلامی

- مقایسه تطبیقی و تحلیل فلسفه تربیت دینی و تربیت اخلاقی در ادیان توحیدی، مکاتب فلسفی و نظام های آموزشی جهان

4. چالش‌های پیش پای و فرصت های پیش روی تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- شناسایی و بازتعریف چالش‌های نظری در ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی (امکان و ضرورت تربیت دینی، تلقین و تربیت، عادت و تربیت، اجبار و تربیت، ایدئولوژی و تربیت و ...) از منظر فلسفه تربیت:

- شناسایی و بازتعریف چالش‌های عملی در ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی و ارائه راهبردهایی برای حل آنها (بحران هویت دینی و اخلاقی و...) از منظر فلسفه تربیت:

-چالش‌ها و فرصت های دنیای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- چالش‌ها و فرصت های جهانی شدن برای تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- چالش‌ها و فرصت های عرفان های کاذب برای تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- چالش‌ها و فرصت های ادبیات کودک و آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان برای تربیت دینی و تربیت اخلاقی

- آسیب و سلامت در تربیت دینی، تربیت اخلاقی، تربیت معنوی
محورهاي همايش   
برگزار كنندگان: دانشگاه شهید باهنر کرمان
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 25 آبان 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 25 بهمن 1392
تاريخ برگزاري همايش: 31اردیبهشت و1خرداد 1393
سايت همايش: kermanpesi5.uk.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه:
آدرس دبيرخانه: کرمان- بلوار 22 بهمن، میدان پژوهش، دانشگاه شهیدباهنر(پردیزه افضلی پور)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش علوم تربیتی، دبیرخانه پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
محل برگزاري: کرمان-دانشگاه شهید باهنر
ایمیل: Pesi5@conf.uk.ac.ir

اخبار روزنامه ها