مصوبات جدید برای افرادی که از 10 اسفند برای تحصیل از کشور خارج می‌شوند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   08 اسفند 1389-27 February 2011بازدید 4113


مصوبات جدید برای افرادی که از 10 اسفند برای تحصیل از کشور خارج می‌شوند

اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم آخرین مصوبات شورای ارزشیابی را در خصوص مدارک تحصیلی صادره از دانشگاههای خارج از کشور برای افرادی که تحصیل آنها از 10 اسفند آغاز می شود اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور چنانچه تاریخ شروع به تحصیل آنان پس از 1/3/2011 برابر با 10 اسفند 89 باشد باید کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در دوره و رشته تحصیلی مربوطه شامل دوره کار آموزی، جمع آوری داده ها، آزمایش ها و موضوع تحقیقات را در کشور محل تحصیل خود انجام دهند تا انتقال فناوری همه جانبه و به طور کامل انجام پذیرد. همچنین بر اساس تصویب شورای ارزشیابی در خصوص ارزشیابی مدرک دو مقطع تحصیلی، چنانچه فردی مدرک تحصیلی بالاتر خود را از دانشگاه معتبر دریافت کند ولی مدرک تحصیلی مقطع قبلی از نظر مرجع قانونی ذیربط کشور متبوع معتبر نباشد مدارک بالاتر تحصیلی نیز با توجه به عدم رعایت سیر تحصیل دانشگاهی برای افرادی که شروع تاریخ به تحصیل آنان پس از 1/3/2011 باشد، قابل ارزشیابی است.
اخبار روزنامه ها