مدرک ۴۹ دانشگاه آمریکا اعتبار ندارد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   10 اردیبهشت 1391-29 April 2012بازدید 4268
مدرک ۴۹ دانشگاه آمریکا اعتبار ندارد

خبر- مطابق اعلام وزارت علوم 360 دانشگاه کشور ایالات متحده آمریکا معتبر و 49 دانشگاه غیر معتبر تشخیص داده شده اند.

وزارت علوم با تشریح دوره های تحصیلات در این کشور، اعلام کرده است که 89 دانشگاه در این کشور در گروه یک (ممتاز) و 271 دانشگاه نیز در گروه دو (خوب) قرار دارند. مطابق اعلام وزارت علوم اگر چه‌ مدارک‌ دانشگاه‌های‌ گروه‌ دو ارزشیابی‌ می‌شوند، اما توصیه‌ می‌شود که‌ در دوره‌های‌ کارشناسیارشد (Master) و دکتری (Ph.D) تنها در دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک (ممتاز) ادامه‌ تحصیل‌ صورت گیرد.
مدارک صادره از 49 دانشگاه ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ نامعتبر در کشور آمریکا غیر قابل بررسی و ارزشیابی است که در جدول زیر آمده است:


ردیف

نام دانشگاه

1

American Cosmopolitan University

2

American Global International

3

American Global University

4

American Global University

5

American Heritage University

6

American Liberty University

7

American University of Hawaii

8

American University of Human Sciences

9

American World University

10

Americus University

11

Ashwood University

12

Atlantic International University

13

Belford University (Life experience)

14

Berkeley Professional University

15

Capitol University

16

Center of E University System

17

City International University

18

College of Ecommerce USA

19

Colombia Southern University

20

Columbia State University

21

Golden State University

22

Gordon University

23

Hartford University

24

International Organization Worldwide Higher  Education

25

International University of San Diego

26

La Salle University – Louisian

27

Lexington University

28

Middle Eastern Educators, Institute

29

Oklahoma International University

30

Pacific Southern University

31

Pacific Western University

32

Rochville University

33

Sant James Collegei

 

34

Saint Regis University

35

San Francisco Law School

36


37

Southern California University (for Professional Studies

38

Southern Pacific University

39

Trinity College and University

40

University of Aberdeen International

41

University of Berkeley

(با دانشگاه California, Berkeley University of اشتباه گرفته نشود)

42

Vortex University

43

Washington American Global University

44

Wisconsin International University

45

Corllins University

46

University of Grand Valley

47

Grendal University

48

Clayton University

49

Priencely International University
مدرک دانشگاه آمریکا
اخبار روزنامه ها