ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی خارج به دانشگاه مازندران اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   12 امرداد 1390-03 August 2011بازدید 2956


ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی خارج به دانشگاه مازندران اعلام شد

دانشگاه مازندران ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری در خارج از کشور به این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان می بایست دارای شرایط زیر باشند تا بتوانند از شرایط انتقال به این دانشگاه استفاده کنند.

بررسی انتقال دانشجویان واجد شرایط، فقط در زمان پذیرش دانشجویان دوره دکتری و مدت زمان برگزاری آزمون، با توجه به ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته مذکور انجام می پذیرد.

تمام مقررات نحوه انتقال دانشجویان دوره دکتری بر عهده دانشگاه مازندران است.

احراز شرایط ماده 4 آیین نامه وزارت علوم برای انتقال به دانشگاه مازندران ضروری است و حداکثر سن دانشجو در زمان تقاضای انتقال نباید بالاتر از 40 سال تمام باشد.

گذراندان حداقل 6 واحد درسی از واحدهای مصوب در رشته های نظری از قبیل علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی و حداقل 4 واحد در رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی الزامی است.

تقاضای انتقال دانشجویان دوره دکتری که به صورت پژوهش محور در دانشگاه مبدا مشغول به تحصیل هستند، در صورت پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله معتبر علمی – پژوهشی از رساله دارای نشانی دانشگاه مبدا در زمان تحصیل قابل بررسی است.

بررسی انتقال برای دانشجویانی که کمتر از مدت دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء حضور داشته اند، امکانپذیر نیست.

داشتن میانگین کل حداقل 16 از 20 یا معادل آن در دوره تحصیلی آموزشی الزامی است.

ادامه تحصیل دانشجویان حائز شرایط انتقال مشروط به تایید شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده و تحت راهنمایی یکی از استادان راهنما باشد.

مدارک و مستندات دانشجویان واجد شرایط پس از بررسی اولیه در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت انجام مصاحبه شفاهی – علمی در زمان مقرر به گروه آموزشی مورد نظر ارسال می شود.

در صورت تایید و موافقت کمیته تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده مربوطه، مراتب ضمن پیشنهاد حداقل یک نفر به عنوان استاد راهنما به تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام می شود. در هر صورت انتخاب استاد راهنما با توافق دانشجو و استاد، مطابق آئین نامه اجرایی مقطع دکتری صورت می پذیرد و رعایت سقف تعداد رساله برای راهنمایی دانشجویان دکتری از سوی استاد الزامی است.

میزان شهریه تحصیلی دوره دکتری به استناد ماده 9 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری در خارج کشور معادل دو برابر شهریه تحصیلی دانشجویان دوره دکتری بورسیه در دانشگاه مازندران است که پس از تصویب درهیئت امنای دانشگاه قابل اجرا ست.

احراز توانایی در یکی از آزمونهای زبان خارجه به تعیین و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه که در زمان ارائه تقاضای انتقال الزامی است.

دانشجوی انتقالی ملزم به رعایت تمام قوانین و مقررات مندرج در آئین نامه اجرائی دوره دکتری دانشگاه مازندران است.


ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی خارج دانشگاه مازندران اعلام شد
اخبار روزنامه ها