شرايط بررسي انتقال دانشجويان ايراني دوره‌هاي دکتري تخصصي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   25 مهر 1388-17 October 2009بازدید 1747


شرايط بررسي انتقال دانشجويان ايراني دوره‌هاي دکتري تخصصي

بررسي انتقال دانشجويان ايراني دوره‌هاي دکتري تخصصي طبق مصوبات جلسه مورخ 1/7/1388 «شوراي جذب و انتقال دانشجويان خارجي دانشگاه» در مورد شرايط بررسي درخواست انتقال دانشجويان ايراني دوره دکتري دانشگاههاي خارج از کشور را به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند: 1. دارا بودن ميانگين کل حداقل 14 در مقطع کارشناسي‌ارشد. 2. گذراندن حداقل يکسال تحصيلي (دو نيمسال) در دانشگاه کشور خارجي به صورت دانشجوي حضوري تمام وقت با اقامت دائم در مدت زمان تحصيل در کشور مبدأ. 3. داوطلبان انتقال از دانشگاههايي که دوره دکتري آنها مانند دانشگاه تهران داراي دو مرحله آموزشي و پژوهشي است ملزم به گذراندن حداقل 10 واحد درسي و کسب ميانگين کل حداقل پانزده از بيست (يا معادل آن) مي‌باشند. در صورت موافقت نهايي دانشگاه با انتقال، تطبيق و معادل‌سازي واحدهاي درسي گذرانده به عهده گروه آموزشي مربوط مي‌باشد. 4. داوطلبان انتقال از دانشگاههايي که دوره دکتري آنها صرفاً پژوهشي است ملزم به کسب امتياز حداقل 25 از 50 (مشابه مرحله دوم آزمون دکتري دانشگاه تهران) مي‌باشند و در صورت موافقت نهايي دانشگاه با انتقال ايشان بايد کليه واحدهاي‌ درسي دوره دکتري را مانند ساير دانشجويان دوره دکتري دانشگاه بگذرانند. 5. ارائه گواهي قبولي در آزمون زبان عمومي که از نظر اداره امتحانات مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه معتبر باشد. http://www.ut.ac.ir/fa/news/1/bodyView/98/ضوابط.بررسي.انتقال.دانشجويان.ايراني.دوره‌هاي.دکتري.تخصصي.html
اخبار روزنامه ها