پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه علوم پزشکي تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   07 دی 1389-28 December 2010بازدید 1469


پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه علوم پزشکي تهران

جام جم آنلاين: معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران از تصويب آيين نامه پذيرش دانشجوي خارجي در شعب بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران خبر داد. دکتر حسين کشاورز در گفت و گو با مهر افزود: کليات اين موضوع به تصويب هيئت امناي دانشگاه علوم پزشکي تهران رسيده است و مقرر شده که ضوابط پذيرش به صورت جزئي تر تدوين شود. وي اضافه کرد: تدوين ضوابط پذيرش به صورت جزيي تر و زمان پذيرش از سوي شوراي راهبردي بين الملل به تصويب مي رسد. دکتر خردمند رئيس پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران به تازگي از اعلام آمادگي پرديس بين الملل دانشگاه براي پذيرش دانشجوي خارجي در اين پرديس خبر داده بود. دکتر خردمند يادآور شده است: پذيرش دانشجوي خارجي در گروه هاي آموزشي استاد محور خواهد بود و از تجهيزات و لوازم موجود در دانشکده ها جهت تامين زير ساخت هاي مورد لزوم براي اين پذيرش استفاده مي شود.
اخبار روزنامه ها