نحوه ارزشيابي مدارک دانشجويان دکتري خارج کشور براي کاهش دوره اقامت

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   15 دی 1389-05 January 2011بازدید 4594


نحوه ارزشيابي مدارک دانشجويان دکتري خارج کشور براي کاهش دوره اقامت

شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شرايط لازم براي ارزشيابي مدارک افرادي که تاريخ شروع تحصيل دوره مربوط به آنها بعد از اول ژانويه 2009 است و درخواست ارائه مقاله به ازاي اقامت کمتر دارند را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي در وزارت علوم، ارزشيابي کليه مدارک تحصيلي مقطع دکتري سه ساله (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از ژانويه 2009 باشد) که حداقل مدت اقامت دانشجويي آنها در تحصيلات حضوري کمتر از 27 ماه و حداقل 21 ماه و در تحصيلات نيمه حضوري کمتر از 18 ماه و حداقل مدت 12 ماه باشد در صورت رعايت ضوابط و مقررات (اعم از داشتن استاد راهنماي داخلي، مقاله و بررسي هاي کيفي) به شرط تأمين چند شرط (مشروط به آنکه ثبت نام و نظام آموزشي تحصيلات خارجي آنها تمام وقت و حضوري باشد) امکان پذير است. فرد متقاضي بايد به ازاي هر 3 ماه اقامت کمتر در محل تحصيل، يک مقاله در حوزه تخصصي رشته مربوطه ارائه کند. همچنين سقف مقالات حداکثر 2 مقاله براي حداکثر 6 ماه ارفاق براي حداقل مدت اقامت دانشجويي قابل محاسبه است و درج عبارت نيمه حضوري در ارزشنامه هاي مربوط به تحصيلات نيمه حضوري ضروري است. اين سه شرط براي دوره هاي دکتري بالاتر از سه سال نيز قابل اجرا است. هر مقاله بايد داراي سه شرط باشد اعم از اينکه مقاله در نشريات معتبر علمي - پژوهشي و با نمايه بين المللي که در کشورهاي غير از کشورهاي مستقل مشترک المنافع و آسياي ميانه به چاپ رسيده باشد (مقالات ارائه شده در کنفرانس ها - هر چند که نمايه بين المللي داشته باشد - احصا نمي شود)، دانش آموخته مولف اصلي آن باشد و موضوع آن در حوزه تخصصي رشته مقطع دکتري باشد (مقالات توسط حداقل دو عضو هيئت علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضي احراز خواهد گرديد.) افراد متقاضي در صورت داشتن ساير فعاليت هاي علمي در رشته تخصصي مربوط کسب امتياز حداقل 60 درصد از مجموع ماده 2 آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي به شرح جدول زير مي تواند جايگزين صرفا يک مقاله براي کسر حداکثر سه ماه اقامت دانشجويي شود. فعاليتهاي علمي اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج از کشور ، امتياز:25 امتياز هر مقاله مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي منتشره در نشريات علمي - پژوهشي معتبر داخلي و خارجي ، امتياز:20 امتياز هر مقاله مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي منتشره در نشريات علمي - ترويجي معتبر داخلي ، امتياز:10 امتياز هر مقاله کامل مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي منتشره مجموعه مقالات کنفرانس هاي علمي معتبر داخلي و خارجي، امتياز:5 امتياز تأليف يا تصنيف هر کتا با موضوع مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي مقطع دکتري ، امتياز:40 امتياز بر اساس مصوبات شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي در وزارت علوم، مدت اقامت دانشجويي براي تحصيل به صورت حضوري در دوره کارشناسي ارشد در کشور محل تحصيل مي تواند با تشخيص کميسيون با بررسي کيفي، بيش از دو سوم طول اسمي دوره مذکور برابر جدول ذيل باشد. دوره تحصيلي کارداني،طول اسمي دوره (ماه):22،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):18 کارشناسي سه ساله،طول اسمي دوره (ماه):36،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):27 کارشناسي چهار ساله،طول اسمي دوره (ماه):48،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):36 کارشناسي ارشد ناپيوسته،طول اسمي دوره (ماه):24،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):18 کارشناسي ارشد پيوسته،طول اسمي دوره (ماه):60،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):45 دکتري سه ساله،طول اسمي دوره (ماه):36،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):27 دکتري چهار ساله،طول اسمي دوره (ماه):48،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):36 ساير دوره ها،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):به تشخيص اداره کل
اخبار روزنامه ها