تصميم‌گيري علمي كشور همچنان معطل يك جلسه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روزارسال شده در   04 دی 1389-25 December 2010بازدید 1520


به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري فارس، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري "عتف " با هدف ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در سياستگذاري كلان اجرايي در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل شد و اين شورا وظيفه اولويت‎بندي و انتخاب طرح‌هاي اجرايي بلندمدت سرمايه‎گذاري كلان در بخش‎هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري، بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري را بر عهده دارد. بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير نام داده و ماموريت‌هاي جدي و جديدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محول شده است. بر همين اساس قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شهريور 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بر اساس مواد 3 و 4 اين قانون، تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان نهاد فرابخشي سياستگذار با هدف ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در سياستگذاري كلان اجرايي در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري پيش‌بيني شد و نخستين جلسه خود را در 13 اسفند سال 1383 به رياست رئيس جمهوري وقت تشكيل داد. در اين شورا 7 وزير، رؤساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق، بانك مركزي، فرهنگستان‌ علوم، نمايندگان رؤساي دانشگاه‌ها، انجمن‌هاي علمي و تعدادي از صاحب‌نظران بخش‌هاي توليدي و خدماتي دولتي و خصوصي عضويت دارند و انجام وظايف دبيرخانه‌اي اين شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است. كميسيون دائمي شوراي عالي بر اساس ماده 9 آيين نامه داخلي شوراي مزبور و به منظور استمرار و سرعت بخشيدن به فرايند تصميم گيري و كارشناسي اوليه دستور كارهاي شوراي عالي تشكيل شده است. وظايف و اختيارات كميسيون دائمي طبق ماده 10 آيين نامه داخلي شوراي عالي عبارت است از: تصميم گيري، بررسي و اظهار نظر در مواردي كه از طرف شوراي عالي تفويض اختيار و يا ارجاع مي‌شود و اين جلسات به طور مرتب در وزارت علوم برگزار مي‌شود. دومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولين جلسه اين شورا در دولت نهم 3 ارديبهشت سال 1385 برگزار شد. اين شورا مصوبات لازم در مورد تحقيقات و فناوري، آموزش عالي و مكانيزم‌هاي اجتماعي جهت هماهنگي و نظارت بين دستگاه‌ها و اعتبارات تحقيقاتي را تعيين مي‌كند. سومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در 19 مهرماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاه‌هاي اجرايي بخشي از اعتبارات خود را براي اجراي تحقيقات دانشگاهي اختصاص دهند. بر اساس مصوبات اين جلسه، شركت‌هاي دولتي از اين پس بايد بخشي از اعتبارات تحقيقاتي خود را از طريق دانشگاه‌ها هزينه كنند. در اين جلسه در حدود 11 كميسيون تخصصي انرژي، فرهنگ و هنر، علوم انساني، علوم پايه، كشاورزي، آب و منابع طبيعي، كميسيون سلامت، تغذيه و بهداشت براي شوراي عالي در نظر گرفته و مصوب شد. در ساختار تشكيلاتي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراهاي تخصصي انرژي، عمران، حمل و نقل، كشاورزي و آب، صنايع و معادن، دفاع و امنيت و سياست خارجي، هنر، فرهنگ و اجتماعي، اقتصاد بازرگاني و بهداشت و سلامت طراحي شدند و هر يك از اين شوراها اعضايي از وزارتخانه هاي مرتبط داشتند. به گزارش فارس، چهارمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقـات و فنـاوري 12 آبان سال 88 با حضور رييس جمهور تشكيل شد و پنجمين جلسه اين شورا قرار بود روز 21 تير ماه سال جاري برگزار شود، اما به دليل اعلام تعطيلي از سوي دولت، برگزاري اين جلسه به 26 مرداد موكول شد. بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير نام داده و ماموريت‌هاي جدي و جديدي در حوزه پژوهش و فناوري به وزارت محول شده است. بر همين اساس قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شهريور 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. بر اساس مواد 3 و 4 اين قانون، تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان نهاد فرابخشي سياستگذار با هدف ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در سياستگذاري كلان اجرايي در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري پيش‌بيني شد و نخستين جلسه خود را در 13 اسفند سال 1383 به رياست رئيس جمهوري وقت تشكيل داد. در اين شورا 7 وزير، روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، فرهنگستان‌ علوم، نمايندگان روساي دانشگاه‌ها، انجمن‌هاي علمي و تعدادي از صاحبنظران بخش‌هاي توليدي و خدماتي دولتي و خصوصي عضويت دارند و انجام وظايف دبيرخانه‌اي اين شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است. كميسيون دائمي شوراي عالي بر اساس ماده 9 آيين نامه داخلي شوراي مزبور و به منظور استمرار و سرعت بخشيدن به فرايند تصميم گيري و كارشناسي اوليه دستور كارهاي شوراي عالي تشكيل شده است. وظايف و اختيارات كميسيون دايمي طبق ماده 10 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي عبارت است از: تصميم گيري، بررسي و اظهار نظر در مواردي كه از طرف شوراي عالي تفويض اختيار و يا ارجاع مي شود. دومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولين جلسه اين شورا در دولت نهم 3 ارديبهشت سال 1385 برگزار شد. اين شورا مصوبات لازم در مورد تحقيقات و فناوري، آموزش عالي و مكانيزم‌هاي اجتماعي جهت هماهنگي و نظارت بين دستگاه‌ها و اعتبارات تحقيقاتي را تعيين مي‌كند. سومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در 19 مهرماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاه‌هاي اجرايي بخشي از اعتبارات خود را براي اجراي تحقيقات دانشگاهي اختصاص دهند. بر اساس مصوبات اين جلسه، شركت‌هاي دولتي از اين پس بايد بخشي از اعتبارات تحقيقاتي خود را از طريق دانشگاه‌ها هزينه كنند. در اين جلسه در حدود 11 كميسيون تخصصي انرژي، فرهنگ و هنر، علوم انساني، علوم پايه، كشاورزي، آب و منابع طبيعي، كميسيون سلامت، تغذيه و بهداشت براي شوراي عالي در نظر گرفته و مصوب شد. در ساختار تشكيلاتي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراهاي تخصصي انرژي، عمران، حمل و نقل، كشاورزي و آب، صنايع و معادن، دفاع و امنيت و سياست خارجي، هنر، فرهنگ و اجتماعي، اقتصاد بازرگاني و بهداشت و سلامت طراحي شدند و هر يك از اين شوراها اعضايي از وزارتخانه هاي مرتبط داشتند. به گزارش فارس، چهارمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقـات و فنـاوري 12 آبان سال 88 با حضور رييس جمهور تشكيل شد و پنجمين جلسه اين شورا قرار بود روز 21 تير ماه سال جاري برگزار شود، اما به دليل اعلام تعطيلي از سوي دولت، برگزاري اين جلسه به 26 مرداد موكول شد. جلسه روز 26 مرداد نيز با توجه به اين‌كه تمام دعوتنامه‌ها ارسال شده، بود به علت تغيير برنامه رئيس‌جمهور اين جلسه لغو شد و به زمان ديگري موكول شد و تاكنون كه 10 ماه از جلسه چهارم اين شورا مي‌گذرد، زمان دقيق برگزاري پنجمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اعلام نشده است. محمد مهدي نژاد نوري دبير كميسيون دائمي شوراي عتف در خصوص تشكيل جلسات اين گفت: در قانون، اختيارات فوق‌العاده‌اي به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري داده شده است و از آنجا كه اختيار متناسب با وظيفه است. پس وظيفه سنگيني بر عهده شوراي عتف نهاده شده است و اگر جلسات درست و به تعداد كافي برگزار نشود، مثل اين مي‌ماند كه بچه مرده به دنيا آمده است. وي ادامه داد: بسياري از كارها بر عهده شوراي عتف گذاشته شده، ولي شورا سالي يكبار هم تشكيل جلسه نمي‌دهد به همين دليل بسياري از برنامه‌ها معطل مي‌مانند و كارها در حوزه پژوهش و فناوري به هم مي‌ريزند. دبير كميسيون شوراي عتف گفت: ما جلسات كميسيون دائمي شورا را به صورت مرتب تشكيل مي‌دهيم اما تصويب نهايي فعاليت‌ها بايد در شورا انجام شود كه اين شورا تكشيل جلسه نمي‌دهد. وي افزود: وظيفه شورا ايجاد انسجام راهبردي در سراسر كشور است و وقتي سر نخ پاره شود حتي اگر همه مهره‌ها هم وجود داشته باشد، به دليل عدم انسجام نمي‌توان كار كرد و از همين رو اهميت شورا و تشكيل جلسه دادن آن بسيار زياد است و با عدم تشكيل جلسات شورا بسياري از وظايف روي زمين مانده و قانون معطل است و در برخي از موارد ما عقب افتادگي داريم كه اين عقب افتادگي به دليل عدم تشكيل جلسات است. مهدي‌نژاد خاطرنشان كرد: در قانون پيش‌بيني شده كه اين شورا مي‌تواند با حضور نايب رييس كه وزير علوم است، تشكيل شود. اما بايد جلسه اول با حضور خود رييس جمهور تشكيل شود و رييس‌جمهور بايد به تشكيل جلسات با حضور نايب رييس تأكيد كند. قرار است در پنجمين جلسه شوراي "عتف " گزارش بند 26 قانون بودجه كه در خصوص بودجه پژوهشي سال 88 است، ارائه و اين گزارش بعد از تأييد بايد به مجلس تقديم شود. بررسي و تصويب شاخص‌هاي كلان و ملي از ديگر برنامه‌هاي اين جلسه است، زيرا يكي از وظايف مهم شوراي عالي عتف، تعيين اولويت‌هاي كلان ملي و تأمين اعتبارات آن است.

مهمترین عناوین اخبار روزنامه های صبح امروز

14 دانشگاه ایرانی در جمع 100 دانشگاه برتر دنیا

دکتر غلامعباس بارانی سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان شد

ساخت پایگاه تخصصی همکاری با دانشمندان ایرانی غیر مقیم در دانشگاه اصفهان

ایران در آستانه حذف از اتحادیه انجمن‌های ریاضی دنیا

اجرای پروژه‌های نفتی با راه‌اندازی دانشکده شیمی و پتروشیمی

تعیین وضعیت انتقال رشته‌های مرتبط با سلامت تا پایان سال

اهداف ایجاد پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد (تقویت ارتباط با صنعت)

فعالیت های آموزشی در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ضیا هاشمی:افزایش پاسخگویی مسؤولین به دانشجویان در سال جدید

جهاد دانشگاهی،میزبان کارگاه‌های امور حقوقی مرتبط با پژوهش

جزییات دوره آموزش مدرس قرآن در دانشگاه‌های علوم پزشکی

نظام مند شدن بررسی وضعیت طرح‌های پژوهشی کشور

گرفتن دیپلم مشروط به گرفتن گواهینامنه شد

مشکل کمبود فضای آموزشی در دانشگاه لرستان

اخبار روزنامه ها