واحد بين‌الملل دانشگاه شيراز در قشم دانشجوي كارشناسي و كارشناسي ارشد مي‌پذيرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   13 شهریور 1387-03 September 2008بازدید 4478


واحد بين‌المللي دانشگاه شيراز در قشمبراي سال تحصيلي جديد در مقطع كارشناسي رشته‌هاي حقوق و معماري و در بيش از 40 رشتهگرايش كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، مهلت ثبت‌نام داوطلبان مقاطع كارشناسي به اتمام رسيده استولي داوطلبان مقطع كارشناسي ارشد مي توانند تا 15شهريور ماه نسبت به ثبت‌نام اقدامكنند. لازم به ذكر است، اين واحد در مقطعكارشناسي ارشد رشته‌هاي فيزيك، رياضي، زمين‌شناسي، آمار، روانشناسي، مديريت، تربيتبدني، جامعه شناسي، mba مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي، زبانهاي خارجي، ادبيات فارسي،حقوق جزا، حقوق عمومي، حقوق خصوصي، باغباني، مديريت مناطق بياباني، آبياري، عمران،برق و مخابرات، هسته‌اي، شيمي، كامپيوتر، شهرسازي و مواد دانشجو مي‌پذيرد.

اخبار روزنامه ها