واحد بين‌الملل دانشگاه شيراز دانشجو مي‌پذيرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   02 دی 1387-22 December 2008بازدید 2336


واحد بين‌الملل دانشگاه شيراز در مقطع كارشناسيارشد دانشجو مي‌پذيرد. به گزارش خبرنگار بازاركار، واحد بين‌الملل دانشگاه شيراز در نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87 در مقطع كارشناسيارشد رشته‌هاي فيزيولوژي، صنايع غذايي و كارشناسي معماري دانشجو مي‌پذيرد. متقاضيان مي‌توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي www.shirazu.ac.ir/qeshm مراجعه نمايند.

اخبار روزنامه ها